Blog

Novela infozákona

V dnešnom blogu si povieme niečo o pripravovanej novele infozákona, ktorá okrem iného reaguje aj na prijatú smernicu Európskeho parlamentu a Rady EÚ číslo 2019/1024 zo dňa  20. júna 2019 o otvorených dátach a opakovanom použití informácií verejného sektora.

Čo je to infozákon?

Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov alebo inak povedané infozákon ukladá zákonnú povinnosť tzv. povinným osobám sprístupňovať informácie na základe žiadosti o informácie.

Kto sú to povinné osoby?

Povinnými osobami sú podľa infozákona štátne orgány, obce, vyššie územné celky ako aj tie právnické osoby a fyzické osoby, ktorým zákon zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb v oblasti verejnej správy. Ďalej sú to právnické osoby zriadené zákonom a právnické osoby zriadené štátnym orgánom, vyšším územným celkom alebo obcou a v neposlednom rade aj právnické osoby založené povinnými osobami a zdravotné poisťovne.

Aké zmeny prináša novela infozákona?

Novela infozákona rozširuje povinnosti povinných osôb. Medzi plánované povinnosti patria:

  • povinnosť zverejňovania príloh a dodatkov k povinne zverejňovaným zmluvám,
  • zverejňovanie štúdií a analytických materiálov vyhotovených za verejné zdroje v maximálne možnej miere,
  • rozšírenie povinných osôb aj o štátne firmy a dcérske spoločnosti štátnych firiem v druhom a treťom rade,
  • zverejňovanie informácií o osobách, ktoré sa uchádzajú o verejnú funkciu, aj o úspešných kandidátoch na verejnú funkciu.

V súvislosti so zverejňovaním informácií o osobách uchádzajúcich sa o verejnú funkciu alebo úspešných kandidátoch na verejnú funkciu je cieľom tejto úpravy včas odhaliť hroziaci konflikt záujmov alebo kompetenčnú nevhodnosť daného kandidáta. Jedná sa o nasledovné informácie: titul; meno; priezvisko; verejná funkcia a deň ujatia sa výkonu verejnej funkcie; najvyššie dosiahnuté vzdelanie; predchádzajúce pracovné alebo iné obdobné zaradenie a jeho trvanie; informácia, či vymenovaniu, voľbe alebo inému ustanoveniu do verejnej funkcie predchádzalo výberové konanie; dátum a miesto zverejnenia oznámenia o výberovom konaní a počet prihlásených uchádzačov, ktorí splnili požiadavky a zúčastnili sa výberového konania.

Novinku predstavuje taktiež nový dôvod nesprístupnenia informácie povinnou osobou. A to z nasledovného dôvodu: „ak by jej sprístupnenie mohlo povinnej osobe spôsobiť ujmu v hospodárskej súťaži a zároveň záujem povinnej osoby na obmedzení sprístupnenia alebo nesprístupnení prevažuje nad právom verejnosti na prístup k požadovanej informácii.“ Zákon je rozšírený o tento dôvod za účelom ochrany svojho postavenia na trhu a zachovania svojej konkurencieschopnosti.

Novela taktiež vypúšťa výnimku zo zverejňovania zmlúv Národnou diaľničnou spoločnosťou.

Novela sa momentálne nachádza v medzirezortnom pripomienkovom konaní, v rámci ktorého je možné zaslať pripomienky do 17.12.2021. Predpokladaná účinnosť zákona je 1. jún 2022.

Dúfame, že sme Vám priniesli užitočné informácie o pripravovanej novele infozákona. V prípade potreby využitia právnych služieb nás neváhajte kontaktovať na pravnesluzby@4justice.sk.


V prípade, že máte záujem o naše právne služby, napíšte nám:

* - povinné položky


1 2 3 4 5 >