Blog

Odškodnenie pre obeť trestného činu

Od 1. januára 2018 sa stretávame v našom právnom poriadku s pojmom obeť trestného činu. Tento pojem bol do právneho poriadku zavedený osobitnou právnou úpravou a to zákonom č.  274/2017 Z.z. o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Obeťou trestného činu sa v zmysle predmetného zákona rozumie fyzická osoba, ktorej bolo alebo malo byť trestným činom ublížené na zdraví, spôsobená majetková škoda, morálna alebo iná škoda alebo boli porušené, či ohrozené jej zákonom chránené práva alebo slobody. Ďalej je to aj príbuzný v priamom rade, osvojiteľ, osvojenec, súrodenec, manžel a osoba, ktorá žila v čase smrti v spoločnej domácnosti s osobou, ktorej bola trestným činom spôsobená smrť, ako aj osoba závislá od osoby, ktorej bola trestným činom spôsobená smrť, ak utrpeli v dôsledku smrti tejto osoby škodu.

Zákon o obetiach trestných činov vymedzuje aj okruh obzvlášť zraniteľných obetí, medzi ktoré zaraďujeme osobu mladšiu ako 18 rokov - dieťa, osobu staršiu ako 75 rokov, osobu so zdravotným postihnutím, obeť trestného činu obchodovania s ľuďmi, trestného činu týrania blízkej osoby a zverenej osoby, trestného činu spáchaného organizovanou skupinou, niektorého z trestných činov proti ľudskej dôstojnosti, niektorého z trestných činov terorizmu alebo trestného činu domáceho násilia, obeť trestného činu spáchaného násilím alebo hrozbou násilia z dôvodu jej pohlavia, sexuálnej orientácie, národnosti, rasovej alebo etnickej príslušnosti, náboženského vyznania alebo viery,  a obeť iného trestného činu, ktorá je vystavená vyššiemu riziku opakovanej viktimizácie (ujmy, ktorá obeti vznikla v dôsledku pokračujúceho konania páchateľa, ktoré spočíva v pôsobení na obeť vyhrážaním, zastrašovaním, nátlakom, zneužívaním moci nad obeťou, pomstením sa alebo inou formou s cieľom pôsobiť na fyzickú integritu obete alebo psychickú integritu obete) zistenému na základe individuálneho posúdenia obete a jej osobných vlastností, vzťahu k páchateľovi alebo závislosti od páchateľa, druhu alebo povahy a okolností spáchania trestného činu.

Obete trestného činu majú v prvom rade právo na poskytnutie informácii, ktoré majú byť poskytnuté zrozumiteľným spôsobom. Ďalej je to právo na poskytnutie odbornej pomoci, ktorú delíme na  všeobecnú odbornú pomoc obeti a špecializovanú odbornú pomoc obzvlášť zraniteľným obetiam. Pod odbornú pomoc zaraďujeme najmä psychologickú pomoc, poradenstvo týkajúce sa rizika a predchádzania opakovanej viktimizácii, právna pomoc na uplatnenie práv obete či sprostredkovanie poskytovania sociálnych služieb v zariadení núdzového bývania a špecializovaného sociálneho poradenstva, ak život alebo zdravie obzvlášť zraniteľnej obete je bezprostredne ohrozené.

Odškodnenie obetí násilných trestných činov

V zmysle zákona o obetiach trestných činov je obeťou násilného trestného činu  fyzická osoba, ktorej bola úmyselným násilným trestným činom spôsobená ujma na zdraví, ak táto osoba v dôsledku takéhoto činu zomrela, obeťou násilného trestného činu je aj pozostalý manžel a pozostalé dieťa či pozostalý rodič alebo osoba, ku ktorej mal zomretý vyživovaciu povinnosť.  Ďalej je to osoba, ktorej bola spôsobená morálna škoda trestným činom obchodovania s ľuďmi, znásilnenia, sexuálneho násilia alebo sexuálneho zneužívania. Obete násilných  trestných činov majú právo na odškodnenie, ktorým sa rozumie jednorazové finančné odškodnenie osoby, ktorej bola v dôsledku úmyselného trestného činu spôsobená ujma na zdraví. O odškodnenie môže písomne požiadať obeť násilného trestného činu a poskytuje ho štát, teda o poskytnutí odškodnenia rozhoduje a odškodnenie vypláca Ministerstvo spravodlivosti SR. 


V prípade, že máte záujem o naše právne služby, napíšte nám:

* - povinné položky


1 2 3 4 >