Blog

Pokuty pre konateľov

V zmysle aktuálnej právnej úpravy Zákona o konkurze zodpovedajú osoby povinné podať Návrh na vyhlásenie konkurzu veriteľom za škodu spôsobenú porušením povinnosti podať Návrh na vyhlásenie konkurzu včas. V prípade, ak osoby povinné podať Návrh na vyhlásenie konkurzu včas, túto svoju povinnosť porušia, tak im vznikne povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 12.500,- EUR.

Osobami povinnými podať Návrh na vyhlásenie konkurzu v mene dlžníka sú:

- štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu dlžníka (konateľ, konatelia, predstavenstvo...)

- likvidátor dlžníka a

- zákonný zástupca dlžníka.

Návrh na vyhlásenie konkurzu majú tieto osoby povinnosť podať do 30 dní, od kedy sa dozvedeli alebo sa pri zachovaní odbornej starostlivosti mohli dozvedieť o predlžení (predlženie vo svojej podstate znamená, že dlžník má viac ako jedného veriteľa a hodnota jeho záväzkov presahuje hodnotu jeho majetku).

V prípade, ak dôjde k porušeniu tejto povinnosti, tak možno voči týmto povinným osobám uplatniť nasledovné sankcie:

- zmluvnú pokutu vo výške 12.500,- EUR,

- škodu spôsobnú veriteľom (tu platí predpoklad, že veriteľovi vznikla škoda v rozsahu, v akom pohľadávka veriteľa nebola uspokojená v konkurze).

V obidvoch prípadoch musí dôjsť k porušeniu povinnosti podať Návrh na vyhlásenie konkurzu.

Zároveň je však možné zbaviť sa zodpovednosti za škodu a povinnosti zaplatiť zmluvnú pokutu a to napríklad tak, že táto povinná osoba preukáže, že:

- konala s odbornou starostlivosťou,

- v lehote do 30 dní, odkedy sa dozvedela alebo sa pri zachovaní odbornej starostlivosti mohla dozvedieť o predlžení dlžníka, poverila správcu vypracovaním reštrukturalizačného posudku a podala návrh na povolenie reštrukturalizácie, na základe ktorého súd povolil reštrukturalizáciu.

V prípade, ak však dôjde k súdnemu konaniu, v rámci ktorého súd z dôvodu porušenia povinnosti podať návrh na vyhlásenie konkurzu včas v rozsudku,

- uloží povinnosť nahradiť škodu

- alebo uloží povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu,

tak takýto rozsudok je rozhodnutím o vylúčení (Vylúčenie je v podstate trestom pre fyzickú osobu, ktorý spočíva v tom, že dostane zákaz vykonávať určité funkcie, napr. funkciu konateľa, člena predstavenstva, atď.)

Z uvedeného vyplýva, že rozhodnutím súdu môže byť určené, že po dobu uvedenú v tomto rozhodnutí alebo na základe rozhodnutia súdu po dobu troch rokov od právoplatnosti rozhodnutia, fyzická osoba nesmie vykonávať funkciu člena štatutárneho orgánu alebo člena dozorného orgánu v obchodnej spoločnosti alebo družstve. Právoplatnosťou takéhoto rozhodnutia dôjde k zániku funkcie tejto osoby ako štatutárneho orgánu či k zániku funkcie v dozornom orgáne a uvedené platí pre všetky spoločnosti, v ktorých takúto funkciu vykonáva. Zároveň takáto osoba bude zapísaná do registra vylúčených osôb (tzv. Register diskvalifikácií). Tento register vedie Okresný súd Žilina. Súd, ktorý prijal rozhodnutie o vylúčení určitej osoby, zašle takéto rozhodnutie Okresnému súdu Žilina a Okresný súd Žilina oznámi tieto informácie súdom, ktoré vedú obchodný register. Takáto vylúčená osoba nebude zapísaná do obchodného registra ako osoba vo funkcii, ktorú nesmie vykonávať a to z dôvodu, že registrový súd pred zápisom akejkoľvek osoby je povinný v registri diskvalifikácii preveriť, či táto osoba nie je vylúčená.


V prípade, že máte záujem o naše právne služby, napíšte nám:

* - povinné položky


1 2 3 4 5 >