Blog

Právo na spravodlivé súdne konanie

V dnešnom blogu si priblížime jedno z mnohých ľudských práv, a to právo na spravodlivé súdne konanie. Je dôležité poznamenať, že ľudské práva a slobody tu existovali ešte pred samostatným štátom, preto možno povedať, že štát nie je tvorcom ľudských práv ale ich garantom. Štát by mal teda ľudské práva garantovať. Čo však také právo na spravodlivé súdne konanie obsahuje?

Právo na spravodlivé súdne konanie máme garantované nie len v Ústave Slovenskej republiky ale aj v medzinárodných dohovoroch. Samozrejme musíme zohľadniť fakt, že štát ako garant má nie len toto právo zakotviť do právneho predpisu ale dôležité je premietnutie tohto práva do praxe. To znamená, že to čo je napísané, musí reálne v živote fungovať.

Podľa Dohovoru, ktorý sme ratifikovali (podpísali – a teda zaviazali sme sa ho dodržiavať), každý má právo na to, aby jeho záležitosť bola spravodlivo, verejne a v primeranej lehote prejednaná nezávislým a nestranným súdom zriadeným zákonom, ktorý rozhodne o jeho občianskych právach alebo záväzkoch.

Obsah práva na spravodlivý súdny proces nespočíva len v tom, že osobám nemožno brániť v uplatnení práva alebo ich diskriminovať pri jeho uplatňovaní, obsahom tohto práva je i relevantné konanie súdov a iných orgánov Slovenskej republiky.

Obsahom základného práva na spravodlivé súdne konanie je aj právo účastníka konania na také odôvodnenie súdneho rozhodnutia, ktoré jasne a zrozumiteľne dáva odpovede na všetky právne a skutkovo relevantné otázky súvisiace s predmetom súdnej ochrany, t. j. s uplatnením nárokov a obranou proti takému uplatneniu.

Z práva na spravodlivú súdnu ochranu vyplýva aj povinnosť súdu zaoberať sa účinne námietkami, argumentmi a návrhmi na vykonanie dôkazov strán s výhradou, že majú význam pre rozhodnutie.

Všeobecný súd však nemusí odpovedať na všetky otázky nastolené účastníkom konania, ale len na tie, ktoré majú pre vec podstatný význam, prípadne dostatočne objasňujú skutkový a právny základ rozhodnutia bez toho, aby zachádzali do všetkých detailov sporu.

Právo na spravodlivý proces zahrňuje právo, aby každá strana občianskeho súdneho konania mala primeranú možnosť brániť svoju záležitosť pred súdom za podmienok, ktoré ju podstatne neznevýhodňujú v pomere k druhej strane. Každá strana musí v zásade mať možnosť nielen predložiť dôkazy a argumenty, ktoré považuje za nutné na to, aby jej požiadavky uspeli, ale aj zoznámiť sa s každým dokladom a pripomienkou predloženou súdu na účely ovplyvnenia jeho rozhodnutia a vyjadriť sa k nim.

Dúfame, že sme Vám v dnešnom blogu priniesli užitočné informácie o práve na spravodlivé súdne konanie. V prípade, ak by ste mali záujem využiť naše právne služby neváhajte nás kontaktovať na: pravnesluzby@4justice.sk

Zdroje:

Ankerl c. Švajčiarsko z 23.10.1996

Mantovanelli c. Francúzsko

IV. ÚS 252/04

I. ÚS 50/04


V prípade, že máte záujem o naše právne služby, napíšte nám:

* - povinné položky


1 2 3 4 5 >