Blog

Prekážky v práci

V dnešnom blogu si objasníme prekážky v práci, a to ako na strane zamestnanca, tak aj na strane zamestnávateľa.

Na začiatok je dôležité spomenúť, že v prípade, ak zamestnanec má vedomosť o prekážke, je povinný včas požiadať zamestnávateľa o poskytnutie pracovného voľna. Inak je povinný prekážku oznámiť bez zbytočného odkladu, a to spolu s jej predpokladaným trvaním.

Na strane zamestnanca rozlišujeme prekážky:

  1. z dôvodov všeobecného záujmu,
  2. z dôvodu dobrovoľníckej činnosti,
  3. z dôvodu výkonu dobrovoľnej vojenskej prípravy,
  4. z dôvodu plnenia brannej povinnosti a z dôvodu pravidelného cvičenia alebo plnenia úloh ozbrojených síl,
  5. zvyšovanie kvalifikácie,
  6. dôležité osobné prekážky v práci,
  7. dočasné prerušenie výkonu práce.

V prípade prekážok z dôvodov všeobecného záujmu zamestnávateľ poskytne zamestnancovi pracovné voľno na nevyhnutne potrebný čas na výkon verejnej funkcie, občianskych povinností a iných úkonov vo všeobecnom záujme, ak túto činnosť nemožno vykonať mimo pracovného času.

Na dlhodobo môže zamestnávateľ zamestnanca uvoľniť v prípade výkonu verejnej funkcie alebo funkcie v odborovej organizácií.  

Výkonom verejnej funkcie sa rozumie plnenie povinností vyplývajúcich z funkcie, ktorá je vymedzená funkčným alebo časovým obdobím a obsadzovaná na základe priamej alebo nepriamej voľby, či vymenovaním (napr. poslanec mestského zastupiteľstva).

Občianskymi povinnosťami sa rozumie najmä činnosť:

- svedka, tlmočníka, znalca, iných osôb predvolaných na konanie na súde alebo inom štátnom orgáne alebo orgáne územnej samosprávy,

- pri poskytnutí prvej pomoci,

- pri povinných lekárskych prehliadkach,

- pri opatreniach proti prenosným chorobám,

- pri iných naliehavých opatreniach liečebno-preventívnej starostlivosti,

- pri izolácii z dôvodov veterinárno-ochranných opatrení,

- občana, ktorému vznikla branná povinnosť a v období krízovej situácie je povinný vykonať mimoriadnu službu alebo v čase vojny alebo vojnového stavu alternatívnu službu,

- pri mimoriadnych udalostiach,

- v prípadoch, keď je fyzická osoba povinná podľa osobitných predpisov poskytnúť osobnú pomoc,

- pri povinnej účasti zamestnancov na rekondičných (rekondičný = určený na obnovu kondície) pobytoch.

Iným úkonom vo všeobecnom záujme sa rozumie napríklad, darovanie krvi, aferéza (darovanie krviniek), darovanie ďalších biologických materiálov, výkon funkcie v odborovom orgáne, apod.

Ako sme už vyššie vymedzili, prekážkou na strane zamestnanca sa rozumie aj zvyšovanie kvalifikácie. Myslí sa pod tým účasť na ďalšom vzdelávaní, v ktorom má zamestnanec získať potrebné predpoklady na výkon práce.

Dôležitými osobnými prekážkami v práci sa rozumie napríklad dočasná pracovná neschopnosť pre chorobu, úraz, materská dovolenka a rodičovská dovolenka, apod.

Dočasné prerušenie výkonu práce sa aplikuje v prípadoch, ak je zamestnanec dôvodne podozrivý zo závažného porušenia disciplíny a zároveň jeho ďalší výkon práce by ohrozoval dôležitý záujem zamestnávateľa. Toto dočasné obmedzenie môže trvať maximálne 1 mesiac.

Na druhej strane máme prekážky na strane zamestnávateľa. Sem spadá napríklad situácia, keď zamestnanec nemôže vykonávať svoju prácu z dôvodu prechodného nedostatku spôsobeného poruchou na strojovom zariadení, chybnými pracovnými podkladmi alebo inými prevádzkovými príčinami.

Zároveň sem patria aj situácie, kedy zamestnanec nemôže vykonávať svoju prácu z dôvodu nepriaznivých poveternostných vplyvov.

Dúfame, že sme vám v dnešnom blogu priniesli užitočné informácie ohľadom prekážok v práci. V prípade potreby právnych služieb nás neváhajte kontaktovať na pravnesluzby@4justice.sk.

Zdroj:

Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce


V prípade, že máte záujem o naše právne služby, napíšte nám:

* - povinné položky


1 2 3 4 5 >