Blog

Príde človek pri osobnom bankrote o byt, dom alebo inú nehnuteľnosť? – 1. časť

Okrem osobného bankrotu vo forme konkurzu zákon o konkurze umožňuje aj osobný bankrot vo forme splátkového kalendára. Ide o alternatívu zbavenia sa dlhov pre dlžníkov, ktorí ešte zachytili svoje finančné problémy včas a zároveň majú dostatočný majetok a aj určité príjmy.

Naproti tomu, osobný bankrot vo forme konkurzu je určený pre fyzické osoby, ktoré nemajú žiaden majetok, prípadne majú iba málo majetku a majú aj nízke príjmy, prípadne nemajú žiadne príjmy a hodnota ich záväzkov výrazne presahuje hodnotu ich majetku. V tomto prípade ide výslovne o likvidačný proces.

SPLÁTKOVÝ KALENDÁR

Osobný bankrot vo forme splátkového kalendára umožňuje dlžníkovi ponechať si svoj majetok a zároveň sa zbaviť svojich dlhov.

Samozrejme je potrebné splniť všetky zákonné požiadavky na podanie Návrhu na určenie splátkového kalendára.

Návrh musí obsahovať:

  • dlžníkov životopis spolu s opisom jeho aktuálnej životnej situácie,
  • zoznam spriaznených osôb dlžníka, zoznam aktuálneho majetku a zoznam majetku väčšej hodnoty, ktorý vlastnil v posledných troch rokoch,
  • zoznam záväzkov dlžníka,
  • prehľad doterajších príjmov a výdavkov dlžníka za uplynulých päť rokov,
  • prehľad očakávaných výdavkov a príjmov dlžníka v nasledujúcich piatich rokoch,
  • posledných päť daňových priznaní dlžníka, ak boli podané,
  • vyhlásenie dlžníka o platobnej neschopnosti,
  • doklad nie starší ako 30 dní preukazujúci, že voči dlžníkovi sa vedie exekučné konanie alebo obdobné vykonávacie konanie.

Zároveň je potrebné označiť svoj bankový účet a v zozname aktuálneho majetku uviesť aj údaje o správcovi bytového domu alebo identifikačné údaje spoločenstva vlastníkov bytov, ak byt alebo nebytový priestor dlžník zahrnul do zoznamu svojho aktuálneho majetku.

Po podaní návrhu na určenie splátkového kalendára súd v priebehu 15 dní preskúma, či boli splnené všetky zákonné podmienky. Ak budú podmienky splnené, súd poskytne dlžníkovi ochranu pred veriteľmi.

V prípade poskytnutia takejto ochrany je dlžník povinný zložiť preddavok vo výške 500,- EUR na účet správcu.

Poskytnutie ochrany pred veriteľmi pre dlžníka znamená:

  • Odklad všetkých exekúcií, ktoré sa vedú voči dlžníkovi ohľadom pohľadávok, ktoré môžu byť uspokojené iba splátkovým kalendárom, pričom ak dôjde k určeniu splátkového kalendára, tieto exekúcie sa zastavia.
  • Môže dôjsť k odkladu dražby obydlia dlžníka, ktorú navrhol zabezpečený veriteľ, až o 6 mesiacov, v prípade, že o to dlžník požiada. Dlžník však môže túto možnosť využiť iba jeden krát.

Následne konanie prejde do fázy preskúmavania pomerov dlžníka správcom, ktorý skúma jeho zdravotné, rodinné pomery, vzdelanie, vek a na základe zistených skutočností navrhne splátkový kalendár tak, aby ho dlžník bol schopný splniť. Správca musí dodržiavať zákonné podmienky pre navrhnutie splátkového kalendára (napr. uspokojenie pohľadávok nesmie byť nižšie než 30% hodnoty pohľadávky). Proti takémuto návrhu správcu je možné podať námietky a definitívne znenie splátkového kalendára určí súd.

Ak máte dlhy a zároveň máte majetok, o ktorý nechcete prísť a máte aj určité príjmy (napr. mzda), tak by pre vás mohol byť vhodný osobný bankrot vo forme splátkového kalendára, pomocou ktorého sa zbavíte svojich dlhov a zároveň Vám Váš majetok ostane. Radi Vám pomôžeme s posúdením Vašej finančnej situácie – neváhajte sa na nás obrátiť.


V prípade, že máte záujem o naše právne služby, napíšte nám:

* - povinné položky


1 2 3 4 >