Blog

Príde človek pri osobnom bankrote o byt, dom alebo inú nehnuteľnosť? – 2. časť

Ako sme spomenuli v predchádzajúcom článku, existujú dve formy osobného bankrotu – konkurz a splátkový kalendár. Pri osobnom bankrote formou splátkového kalendára si dlžník môže ponechať svoj majetok a zároveň sa zbaviť svojich dlhov.

Čo sa týka osobného bankrotu vo forme konkurzu, tu je situácia iná.

V prípade, ak dlžník vlastní nehnuteľnosti (dom, byt), na ktorých neviaznu žiadne záložné práva, tak o nich v konkurze príde.

V prípade osobného bankrotu je však potrebné rozlišovať medzi záložným právom a exekučným záložným právom.

Záložné právo je prostriedok zabezpečenia pohľadávky veriteľa a jej príslušenstva (napr. úveru) tým, že záložného veriteľa oprávňuje uspokojiť sa alebo domáhať sa uspokojenia pohľadávky z predmetu záložného práva, ak pohľadávka nie je riadne a včas splnená. Takýmto predmetom záložné práva (zálohom) je napr. dom, byt, či iná nehnuteľnosť. Takéto záložné právo je zapísané na liste vlastníctva spravidla hneď pri poskytnutí úveru.

Exekučné záložné právo sa zriaďuje na základe exekučného príkazu exekútora a zapisuje sa na list vlastníctva až v prípade začatia exekúcie na základe exekučného príkazu.

Pre osobný bankrot sú rozhodujúce záložné práva a nie exekučné záložné práva. Exekučné záložné práva totižto vyhlásením konkurzu zanikajú.

Zákon o konkurze menuje v osobnom bankrote konkrétne nároky, ktoré aj napriek oddlženiu zostávajú veriteľovi zachované. Ide o tzv. oddlžením „nedotknuté“ pohľadávky. Medzi takéto pohľadávky patria aj zabezpečené pohľadávky (napr. záložným právom) v rozsahu, v ktorom sú kryté hodnotou napr. zálohu – nehnuteľnosti. Zabezpečený veriteľ však má možnosť prihlásiť si svoju pohľadávku spolu so zabezpečovacím právom. Ak si zabezpečený veriteľ svoju pohľadávku neprihlási, tak sa môže domáhať uspokojenia svojej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva (napr. zálohu – nehnuteľnosti) a zo žiadneho iného majetku dlžníka, hoci by po predaji napr. nehnuteľnosti ostala jeho pohľadávka neuspokojená.

Napríklad dlžník v osobnom bankrote vlastní nehnuteľnosť, na ktorej viazne záložné právo veriteľa, ktorý mu poskytoval úver. Veriteľ so záložným právom má možnosť prihlásiť svoju pohľadávku do osobného bankrotu. Ak tak neurobí, tak si môže nehnuteľnosť speňažiť sám a uspokojiť si svoju pohľadávku mimo osobného bankrotu. Samozrejme možnosti a podmienky speňaženia nehnuteľnosti sú predmetom záložnej zmluvy a teda záleží na dohode medzi veriteľom a dlžníkom a na splnených podmienkach a pokiaľ neprišlo k splneniu predmetných podmienok, dlžník o svoj majetok nemusí prísť.

Z uvedeného vyplýva, že majetok zabezpečený napr. záložným právom podlieha konkurzu iba v prípade, ak sa zabezpečený veriteľ do konkurzu/osobného bankrotu prihlási. Takýto veriteľ musí mať tzv. „prednostné“ postavenie (napr. zapísané záložné právo na liste vlastníctva v prvom poradí). Ak ho nemá, tak majetok bude v konkurze speňažovaný iba v prípade, ak hodnota majetku bude postačovať na uspokojenie aj prednostného zabezpečeného veriteľa a aj toho neskoršieho veriteľa. Ale aj v tomto prípade môžu takíto zabezpečení veritelia predísť speňažovaniu majetku v konkurze, ak začnú výkon záložného práva, napr. dražbou.

Možnosť prioritného „vykúpenia“ nehnuteľnosti

V prípade zapísania nehnuteľnosti do konkurzu má dlžník možnosť dať súhlas tzv. oprávnenej osobe (t.j. príbuzný v priamom rade, jeho súrodenec, manžel alebo obec, v ktorej katastrálnom území sa nehnuteľnosť nachádza), aby poskytla do konkurzu náhradu za hodnotu zaťaženého majetku (náhrada musí byť v hodnote zodpovedajúcej znaleckému posudku), ktorá prevyšuje ťarchy na majetku a tak predísť predaju majetku v konkurze tretej osobe.

Ak máte dlhy a zároveň máte majetok a chceli by ste sa svojich dlhov zbaviť a neviete, ako na to, neváhajte sa na nás obrátiť. Radi Vám pomôžeme s posúdením Vašej finančnej a majetkovej situácie a navrhneme pre Vás najlepší spôsob zbavenia sa dlhov.


V prípade, že máte záujem o naše právne služby, napíšte nám:

* - povinné položky


1 2 3 4 >