Blog

Referendum

Podľa Ústavy Slovenskej republiky patrí zákonodarná moc suverénnemu ľudu, čo vychádza aj z faktu, že Slovenská republika je demokratický štát. Výkon tejto zákonodarnej moci občania delegovali na svojich zástupcov, a teda na poslancov Národnej rady Slovenskej republiky. V našej právnej úprave však existuje nástroj, ktorý umožňuje občanom zúčastňovať sa priamo na výkone tejto moci, a to práve prostredníctvom referenda, ktorému sa budeme venovať v dnešnom blogu.

V Ústave Slovenskej republiky máme definované, čo musí alebo môže byť predmetom referenda a čo nesmie byť predmetom referenda.

Otázka vstupu do alebo výstupu zo štátneho zväzku musí byť vždy predmetom referenda (napr. vstup alebo výstup do/z EÚ). Predmetom referenda môžu ale nemusia byť dôležité otázky verejného záujmu. Predmetom referenda však nesmú byť základné práva a slobody, dane, odvody a štátny rozpočet. Základné práva a slobody nemôžu byť predmetom už len z ich podstaty, pretože ich štát nevytvára ale vychádzajú z prirodzeného práva a štát ich má ,,len“ uznávať a chrániť.

Čo je dôležité poznamenať, je fakt, že predmetom referenda nesmie byť konkrétny návrh zákona, či ústavného zákona v paragrafovom znení, ale iba obyčajná otázka. V prípade, že by bolo referendum o určitej otázke platné, tak odpoveďou na túto otázku dávajú občania najavo svoju vôľu Národnej rade Slovenskej republiky na prijatie určitého zákona.

Referendum vyhlasuje prezident, a to buď, ak o to požiada petíciou aspoň 350 000 občanov, alebo ak sa na tom uznesie Národná rada Slovenskej republiky. V prípade, ak má prezident pochybnosti o súlade predmetu referenda s ústavou, môže pred vyhlásením takéhoto referenda podať na Ústavný súd návrh na rozhodnutie o súlade predmetu referenda s Ústavou.

V prípade, ak prezident vyhlási referendum, tak sa vykoná do 90 dní od jeho vyhlásenia. Výsledky takéhoto referenda sú platné iba v prípade, ak:

  • sa ho zúčastnila nadpolovičná väčšina oprávnených voličov,
  • a rozhodnutie bolo prijaté nadpolovičnou väčšinou účastníkov referenda.

Následne výsledok platného referenda Národná rada Slovenskej republiky vyhlási ako zákon. Takáto formulácia znamená to, že Národná rada Slovenskej republiky zverejní v Zbierke zákonov referendovú otázku s dátumom konania a výsledkom, koľko hlasujúcich bolo za a koľko proti.

Je však potrebné uviesť, že samotné zverejnenie výsledku referenda v Zbierke zákonov nemusí postačovať na to, aby sa výsledok referenda premietol do reálneho života, pretože k tomu je potrebné častokrát prijatie iných zákonov, a to Národnej rade nemožno prikázať. Pre lepšiu predstavu si môžeme uviesť príklad: ak by sa v referende rozhodlo, že sa na školách bude vyučovať viac hodín dejepisu a Národná rada tento výsledok zverejní v Zbierke zákonov, tak je to fakt, ktorý platí formálne, ale na to, aby sa tak reálne stalo, je potrebné prijatie ďalších úprav, ako a v ktorých ročníkoch, či zaradenie do učebných plánov a pod.

Dúfame, že sme Vám aj dnes priniesli užitočné a zaujímavé informácie z problematiky referenda na Slovensku. V prípade, ak máte záujem využiť naše právne služby, obráťte sa na nás na našej e-mailovej adrese: pravnesluzby@4justice.sk


V prípade, že máte záujem o naše právne služby, napíšte nám:

* - povinné položky


1 2 3 4 5 >