Blog

Sťažnosť

Ponosovať sa či ťažkať si, aj tieto výrazy by sme mohli použiť ako synonymá slova sťažovať sa. Možno sa to stalo už aj vám, že rozhodnutie niektorého z orgánov štátu, prípadne nečinnosť niektorého štátneho orgánu, sa vás výrazne dotkla, ba dokonca vás nepriaznivo ovplyvnila, dôsledkom čoho ste sa začali domnievať, že vaše práva alebo právom chránené záujmy boli porušené. Čo sa v takejto situácii dá robiť? Je nejaký spôsob, ako sa domôcť ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých si myslíte, že boli porušené? Práve pre tieto situácie sme si pre vás pripravili dnešný článok, aby sme poskytli stručný prehľad podstatných náležitostí sťažnosti.

Právnu úpravu sťažnosti nachádzame v zákone o sťažnostiach. Sťažnosť je podanie fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorým sa domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli porušené činnosťou alebo aj nečinnosťou orgánov verejnej moci. Za sťažnosť je však možné považovať aj podanie, ktorým sa upozorňuje na nedostatky alebo porušenia právnych predpisov odstrániteľných orgánom verejnej správy.

Na to, aby príslušný štátny orgán o sťažnosti rozhodoval, musia byť naplnené zákonom určené náležitosti. Náležitosti sťažnosti je možné pomyselne rozdeliť na obsahové náležitosti, medzi ktoré zaraďujeme najmä podmienky jej zrozumiteľnosti a čitateľnosti, ale hlavne z každého podania musí byť nespochybniteľné proti komu smeruje, na aké nedostatky poukazuje a čo ním má byť dosiahnuté. Medzi formálne náležitosti sťažnosti je možné zaraďovať písomnú formu sťažnosti, údaje o sťažovateľovi, čo v prípade fyzických osôb sú meno, priezvisko a adresu pobytu sťažovateľa, a pre právnické osoby sú to názov, sídlo, meno a priezvisko osoby oprávnenej konať za právnickú osobu. Nakoľko sťažnosť môže byť podaná aj v listinnej podobe, vtedy je nevyhnutný vlastnoručný podpis sťažovateľa, ale aj v elektronickej podobe a práve pre tieto prípady je nutné, aby sťažnosť bola autorizovaná v zmysle znenia zákona o e-Governmente.

Zákonom určená lehota na vybavenie sťažnosti príslušným orgánom je 60 pracovných dní, ktorá môže byť predĺžená ešte o ďalších 30 pracovných dní, pokiaľ má sťažnosť náročný charakter. Táto lehota začína plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po dni jej doručenia príslušnému orgánu na vybavenie.

Príslušným na rozhodnutie o sťažnosti je ten orgán verejnej správy, do ktorého pôsobnosti patrí činnosť, ktorá v sťažovateľovi vyvolala presvedčenie o porušení jeho práv alebo právom chránených záujmov činnosťou orgánu alebo aj nečinnosťou orgánu.

Sťažovateľovi zo zákona vyplýva aj veľmi dôležitá povinnosť, a to za predpokladu, že ho príslušný orgán verejnej správy vyzve k súčinnosti, sťažovateľ je povinný mu ju poskytnúť, inak bude jeho sťažnosť odložená.

Dúfame, že náš dnešný príspevok obohatil vaše znalosti a zároveň nám dovoľte zaželať vám úspešný začiatok Nového roka 2021, aby vám priniesol šťastie, zdravie, lásku a pohodu.

V prípade ak by ste potrebovali kvalitné právne zastúpenie, neváhajte nás kontaktovať.


V prípade, že máte záujem o naše právne služby, napíšte nám:

* - povinné položky


1 2 3 4 5 >