Blog

Veríte zmluvám z internetu?

V tomto článku by sme sa radi zamerali na skutočnosti v súvislosti s poskytovaním právnych služieb subjektmi, ktoré na to nemajú oprávnenie.

V zmysle § 1 ods. 2 zákona o advokácii v platnom znení: "Výkon advokácie je zastupovanie klientov v konaní pred súdmi, orgánmi verejnej moci a inými právnymi subjektmi, obhajoba v trestnom konaní, poskytovanie právnych rád, spisovanie listín o právnych úkonoch, spracúvanie právnych rozborov, správa majetku klientov a ďalšie formy právneho poradenstva a právnej pomoci, ak sa vykonáva sústavne a za odmenu.“

Z uvedeného je zrejmé, že zákon presne ustanovuje subjekty, ktoré sú ako jediné oprávnené poskytovať právne služby komplexne a sú nimi advokáti.

Vypracovanie všetkých zmlúv, zakladanie obchodných spoločností, zápisy zmien v obchodnom registri, nebodaj zastupovanie fyzických a právnických osôb v rôznych druhoch konaní prináleží výlučne advokátom.

Advokáti, tj. osoby s ukončeným právnickým vzdelaním II. stupňa, musia mať minimálne 3 roky prax advokátskeho koncipienta, úspešne absolvovali advokátsku skúšku, sú bezúhonné a tiež zapísané v zozname Slovenskej advokátskej komory (SAK), rovnako sú počas celej doby výkonu advokácie poistené pre zodpovednosť za škodu spôsobenú výkonom povolania, sú kvázi jedinými subjektami, ktoré sú oprávnené poskytovať právne služby za odplatu. V obmedzenom zákonnom rozsahu majú tieto oprávnenia exekútori, notári, patentoví zástupcovia a mediátori, avšak len v presne vymedzených prípadoch.

Advokáti teda podliehajú disciplinárnej právomoci Slovenskej advokátskej komory, ktorá v prípade preukázania porušenia zákona o advokácii alebo vnútorných predpisov, vyvodzuje voči advokátom dôsledky a ukladá im sankcie. Uvedené predpisy sú zárukou toho, že poskytovanie právnych služieb advokátmi znamená pre občanov poskytovanie kvalitných služieb.

Každý subjekt, ktorý poskytuje právne služby, je možné overiť na stránke www.sak.sk, kde je možné nájsť všetkých advokátov poskytujúcich právne služby na území SR, a teda zistiť, či daná osoba má na výkon svojej činnosti oprávnenie.

Ak akákoľvek osoba poskytuje právne služby bez oprávnenia, toto konanie je možné definovať ako „pokútnictvo“ resp. môže ísť o neoprávnené podnikanie.

Podnikaním je v zmysle našej legislatívy sústavná činnosť vykonávaná samostatne podnikateľom vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku.

Vzniknúť tu môže aj trestnoprávna zodpovednosť za trestný čin podľa §251 Trestného zákona - Neoprávnené podnikanie v zmysle ktorého:

Kto neoprávnene podniká v malom rozsahu, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok. (malým rozsahom sa rozumie suma 266,- €)

Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha vyššie uvedený čin

a) závažnejším spôsobom konania,

b) tým, že použije iného ako pracovnú silu,

c) a získa ním väčší prospech, alebo (väčším rozsahom sa rozumie suma 2660,- €)

d) ako verejný činiteľ alebo v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania alebo funkcie,

e) tým, že poskytuje bez odbornej kvalifikácie služby alebo vykonáva iné odborné činnosti, ktoré podľa zákona môže vykonávať len ten, kto má odbornú spôsobilosť.

Práve jednou z posledných noviel prišlo k pridaniu tejto kvalifikovanej skutkovej podstaty trestného činu z dôvodov, že v praxi nie sú ojedinelé prípady, kedy osoby bez odbornej kvalifikácie vykonávajú za úplatu činnosti, ktoré svojim obsahom napĺňajú činnosti, ktoré zákon osobitne reguluje. Regulácia sa týka napríklad  tzv. slobodných povolaní (architekt, advokát, audítor, lekár, lekárnik, veterinár, stavebný inžinier, daňový poradca, patentový zástupca) ako aj regulovaných činností súdnych exekútorov a notárov.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti výslovne neodporúčame, aby kvalifikované činnosti, pri ktorých sa vyžaduje splnenie náročných podmienok, boli vykonávané osobami bez tejto vyžadovanej kvalifikácie.

Pri preberaní právneho zastúpenia vždy individuálne vyhodnocujeme daného klienta a sme ochotní pristúpiť na podmienky, aby spolupráca na daných veciach bola vždy vzájomne výhodná, prosíme ale nezverujte svoje právne záležitosti osobám bez požadovanej kvalifikácie, v konečnom dôsledku vidina dočasného ušetrenia prostriedkov môže znamenať neodvratný stav.


V prípade, že máte záujem o naše právne služby, napíšte nám:

* - povinné položky


1 2 3 4 >