Blog

Zrušenie spoločnosti

Spoločnosť predstavuje fiktívnu entitu, ktorá vzniká zápisom do obchodného registra a zaniká jej výmazom z obchodného registra. Predtým, ako spoločnosť zanikne, je však potrebné ju zrušiť. V dnešnom blogu sa budeme venovať zrušeniu spoločnosti likvidáciou a konkurzom a priblížime si aj rozdiely medzi nimi.

Likvidácia smeruje k zániku spoločnosti a uspokojeniu nárokov veriteľov a iných osôb, ktorým prislúcha právo na likvidačný zostatok. Likvidačný zostatok predstavuje hodnotu majetku spoločnosti po vysporiadaní nárokov veriteľov spoločnosti.   

Likvidáciu vykonáva likvidátor a spoločnosť vstupuje do likvidácie zápisom likvidátora do obchodného registra.

Likvidátorom môže byť:

  • osoba zapísaná do zoznamu konkurzných správcov,
  • iná osoba zapísaná v registri fyzických osôb, ak s ustanovením za likvidátora súhlasila mohla by byť ustanovená za člena štatutárneho orgánu.

Likvidácia sa však nevyžaduje, ak celé imanie spoločnosti prešlo na právneho nástupcu. Likvidácia však nie je prípustná v prípade, ak je spoločnosť v úpadku, a teda ak je platobne neschopná alebo je predlžená. Spoločnosť je platobne neschopná, ak nie je schopná plniť 30 dní po lehote splatnosti aspoň dva peňažné záväzky viac ako jednému veriteľovi. Predlžený je ten, kto je povinný viesť účtovníctvo, má viac ako jedného veriteľa a hodnota jeho záväzkov presahuje hodnotu jeho majetkuV takomto prípade je potrebné, aby spoločnosť podala návrh na vyhlásenie konkurzu.

Konkurz smeruje k speňaženiu majetku spoločnosti a aspoň čiastočnému uspokojeniu veriteľov. Čiastočnému z toho dôvodu, že hodnota majetku spoločnosti je zväčša nižšia ako hodnota jej záväzkov.

Je potrebné poukázať na skutočnosť, že v prípade, ak je spoločnosť v predlžení, je povinná podať návrh na vyhlásenie konkurzu do 30 dní od kedy sa dozvedela, alebo sa mohla dozvedieť o svojom predlžení.

Ak však spoločnosti iba hrozí úpadok alebo je v úpadku, ale včas to začne riešiť, tak je tu možnosť reštrukturalizácie. Avšak reštrukturalizácia nesmeruje k zániku spoločnosti, preto sa volí v prípadoch, kedy spoločnosť nechce zaniknúť, ale chce pokračovať vo svojej činnosti. Naopak konkurz smeruje k zrušeniu a zániku spoločnosti.

Dúfame, že sme vám v dnešnom blogu priniesli užitočné informácie ohľadom možností zrušenia spoločnosti. V prípade potreby právnych služieb nás neváhajte kontaktovať na pravnesluzby@4justice.sk.

Zdroje:

Obchodný zákonník

Zákon o konkurze a reštrukturalizácií


V prípade, že máte záujem o naše právne služby, napíšte nám:

* - povinné položky


1 2 3 4 5 >