Blog

Dočasná ochrana podnikateľov časť I

Ste podnikateľ prevádzkujúci podnik a máte nesplatené záväzky po splatnosti? Hrozí, že na Vás podá Váš veriteľ návrh na vyhlásenie konkurzu? Je vaša situácia spôsobená v dôsledku nepriaznivých dopadov súvisiacich so šírením COVID-19?

Novela zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícií, ktorá bude účinná od 12.05.2020 pre Vás priniesla riešenie, a to dočasnú ochranu pred veriteľmi.

Podnikateľ oprávnený podať žiadosť o poskytnutie dočasnej ochrany pred veriteľmi musí spĺňať tieto predpoklady:

 • musí mať sídlo alebo miesto podnikania na území Slovenskej republiky,
 • oprávnenie na podnikanie mu vzniklo pred 12. 03. 2020,
 • Účelom ochrany je vytvorenie časovo obmedzeného rámca s nástrojmi na podporu efektívneho riešenia negatívnych následkov šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19,
 • je oprávnený podať žiadosť a podaním žiadosti sleduje účel dočasnej ochrany uvedený v predchádzajúcom bode z dôvodu značného zvýšenia počtu pohľadávok po lehote splatnosti alebo značného poklesu svojich tržieb v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2019, ktoré podstatne ohrozujú prevádzkovanie podniku; ak žiadateľ neprevádzkoval v uvedenom období, činnosť za porovnateľné obdobie sa považuje mesiac február 2020,
 • k 12. marcu 2020 nebol v úpadku,
 • ku dňu podania žiadosti nie sú u neho dôvody na jeho zrušenie a vo vzťahu k nemu nepôsobia účinky vyhlásenia konkurzu alebo povolenia reštrukturalizácie,
 • k 12. marcu 2020 vo vzťahu k nemu neprebiehalo exekučné konanie pre uspokojenie nároku z jeho podnikateľskej činnosti,
 • vo vzťahu k jeho podniku, veci, právu alebo inej majetkovej hodnote patriacej k podniku nebol k 12. marcu 2020 začatý výkon záložného práva,
 • v kalendárnom roku 2020 nerozdelil zisk alebo iné vlastné zdroje alebo následky takýchto úkonov odstránil,
 • v kalendárnom roku 2020 okrem opatrení smerujúcich k zmierneniu následkov šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 neurobil iné opatrenie ohrozujúce jeho finančnú stabilitu alebo jeho následky odstránil,
 • vedie riadne účtovníctvo a neporušuje povinnosť podľa § 40 ods. 2 Obchodného zákonníka, teda ukladá riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku do zbierky listín do deviatich mesiacov odo dňa jej zostavenia; to neplatí, ak sa do zbierky listín ukladá podľa osobitného predpisu.

Žiadosť o poskytnutie dočasnej ochrany pred veriteľmi musí byť podaná prostredníctvom na to určeného formulára, ktorý zverejní Ministerstvo spravodlivosti na svojom webovom sídle a musí byť podaná na príslušnom súde, inak na ňu súd nebude prihliadať.

Príslušnosť súdov sa určuje podľa sídla právnickej osoby a podľa miesta podnikania fyzickej osoby – podnikateľa. Na poskytnutie dočasnej ochrany sú príslušné tieto súdy:

 • Okresný súd Trnava pre obvod Krajského súdu v Trnave a pre obvod Krajského súdu v Bratislave,
 • Okresný súd Žilina pre obvod Krajského súdu v Žiline a pre obvod Krajského súdu v Trenčíne,
 • Okresný súd Banská Bystrica pre obvod Krajského súdu v Banskej Bystrici a pre obvod Krajského súdu v Nitre,
 • Okresný súd Prešov pre obvod Krajského súdu v Prešove a pre obvod Krajského súdu v Košiciach.

Právnická osoba musí žiadosť podať elektronickými prostriedkami do elektronickej schránky súdu. Žiadosť musí byť podpísaná kvalifikovaným elektronickým podpisom žiadateľa alebo jeho zástupcu. Fyzická osoba – podnikateľ môže žiadosť podať aj osobne alebo poštou, musí však k žiadosti pripojiť kópiu platného občianskeho preukazu alebo obdobného dokladu vydaného príslušným orgánom cudzieho štátu.

Poskytnutie dočasnej ochrany

Ak žiadosť spĺňa všetky predpísané náležitosti, súd bezodkladne vydá potvrdenie o poskytnutí dočasnej ochrany. Potvrdenie doručuje uložením v spise. Informáciu o poskytnutí dočasnej ochrany súd bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku. Dočasná ochrana pred veriteľmi sa považuje za poskytnutú deň nasledujúci po dni zverejnenia informácie o jej poskytnutí v Obchodnom vestníku. Žiadosť o poskytnutí dočasnej ochrany nie je možné vziať späť.

Ak sa na žiadosť neprihliada, alebo ak neobsahuje náležitosti podľa zákona, vyšší súdny úradník bezodkladne vydá potvrdenie o odmietnutí žiadosti, ktorú odošle do elektronickej schránky žiadateľa. Ak žiadateľ nemá aktivovanú elektronickú schránku, potvrdenie o odmietnutí žiadosti súd doručí uložením do spisu a žiadateľovi v ten istý deň odošle o tom informáciu na jeho emailovú adresu uvedenú v žiadosti. Proti odmietnutiu žiadosti je možné podať námietku v lehote do 15 dní od jeho doručenia. Zmeškanie tejto lehoty nemožno odpustiť.

Čo prináša dočasná ochrana pre podnikateľov Vám prinášame v našom ďalšom článku Dočasná ochrana podnikateľov 2. časť

Radi Vám so žiadosťou a celou problematikou pomôžeme, neváhajte sa preto obrátiť na našu advokátsku kanceláriu. Kontaktovať nás môžete prostredníctvom e-mailu: office@4justice.sk, alebo telefonicky na t.č.: +421 911 844 424.


V prípade, že máte záujem o naše právne služby, napíšte nám:

* - povinné položky


1 2 3 4 5 >