Blog

Dočasná ochrana podnikateľov časť II

V prvej časti tohto článku, ktorú nájdete tu, sme vám priniesli informácie o tom, ako získať dočasnú ochranu. V tejto časti článku sa dozviete, čo pre podnikateľa znamená, ak mu bola poskytnutá dočasná ochrana pre veriteľmi.

Účinky poskytnutia dočasnej ochrany

Podnikateľ, ktorému bola poskytnutá ochrana pred veriteľmi, sa označuje ako „podnikateľ pod ochranou“. Poskytnutie dočasnej ochrany má tieto účinky:

 • Konanie o návrhu na vyhlásenie konkurzu podanom veriteľom po 12.03.2020 a počas dočasnej ochrany sa prerušujú,
 • Prerušuje sa aj konkurzné konanie, v ktorom nebol vyhlásený konkurz a ktoré začalo na základe návrhu podanom veriteľom po 12.03.2020,
 • Podnikateľ pod dočasnou ochranou nie je po dobu trvania dočasnej ochrany povinný podať návrh na vyhlásenie konkurzu na svoj majetok,
 • Po dobu trvania dočasnej ochrany sa prerušuje exekučné konanie, ktoré bolo začaté pre uspokojenie záväzku podnikateľa vzniknutého z jeho podnikateľskej činnosti po 12.03.2020. Ak už bola exekúcia začatá, použijú sa primerane ustanovenia o odklade exekúcie bez blokovania,
 • Po dobu trvania dočasnej ochrany nie je možné začať výkon záložného práva vzťahujúceho sa na podnik, vec, právo alebo inú majetkovú hodnotu patriacu k podniku. Ak už bolo začatie výkonu takéhoto záložného práva oznámené, účinky oznámenia opätovne nastanú po zániku dočasnej ochrany.
 • Pohľadávku, ktorá vznikla podnikateľovi po poskytnutí dočasnej ochrany, nemožno započítať s pohľadávkou, ktorá vznikla pred poskytnutím dočasnej ochrany a jej veriteľom je osoba spriaznená s podnikateľom,
 • Zmluvný partner podnikateľa pod ochranou nemôže vypovedať zmluvu, odstúpiť od zmluvy alebo odoprieť poskytnutie plnenia zo zmluvy pre omeškanie podnikateľa, ktoré vzniklo v čase po 12.03.2020 do účinnosti tohto zákona (teda do 12.05.2020) a ktorého príčinou boli následky šírenia COVID-19, to neplatí v prípade, ak by to bezprostredne ohrozilo prevádzkovanie podniku zmluvného partnera. Zmluvný partner podnikateľa pod ochranou však môže vypovedať zmluvu, odstúpiť od zmluvy alebo odoprieť poskytnutie plnenia zo zmluvy pre omeškanie podnikateľa, ktoré vzniklo po účinnosti tohto zákona (teda po 12.05.2020),
 • Lehoty na uplatnenie práva voči podnikateľovi pod dočasnou ochranou, vrátane lehoty na uplatnenie nárokov z odporovateľných právnych úkonov počas trvania dočasnej ochrany neplynú,
 • Podnikateľ pod ochranou môže prednostne uhrádzať záväzky, ktoré vznikli po poskytnutí dočasnej ochrany a bezprostredne súvisia so zachovaním prevádzky podniku, pred skôr splatnými záväzkami,
 • Na úvery a obdobné plnenia, ktoré úveru hospodársky zodpovedajú, súvisiace so zachovaním prevádzky, ktoré podnikateľovi pod ochranou bezhotovostne poskytne jemu spriaznená osoba sa neposudzujú podľa ustanovení Obchodného zákonníka o kríze a neuplatnia sa na ne ustanovenia o podriadenom uspokojovaní podľa Zákona o konkurze a reštrukturalizácii. Na ich zabezpečenia sa v konkurznom konaní neprihliada.

Podnikateľ pod dočasnou ochranou je povinný od podania žiadosti o poskytnutie dočasnej ochrany, v rozsahu, v ktorom to možno od neho spravodlivo požadovať,

 • vynaložiť úprimnú snahu, aby jeho veritelia boli uspokojení v čo najvyššej miere,
 • je povinný uprednostniť spoločný záujem veriteľov pred vlastnými záujmami alebo záujmami iných osôb,
 • najmä nesmie rozdeliť zisk alebo iné vlastné zdroje
 • je povinný zdržať sa nakladania s majetkovou podstatou podniku a s majetkom, ktorý do nej môže patriť, pokiaľ by malo ísť o podstatné zmeny v skladbe, využití alebo určení tohto majetku alebo o jeho nie zanedbateľné zmenšenie.

V prípade, ak by bol na podnikateľa, ktorému bola poskytnutá dočasná ochrana, následne vyhlásený konkurz, vyššie uvedené úkony budú voči veriteľom neúčinné. Zodpovednosť za škodu a zákonné ručenie tým nie je dotknuté.

Zánik a zrušenie dočasnej ochrany

Dočasná ochrana zo zákona zaniká 01. 10. 2020. Vláda Slovenskej republiky môže trvanie dočasnej ochrany predĺžiť, najdlhšie však do 31.12.2020. O ukončenie dočasnej ochrany pred týmto termínom môže podnikateľ sám požiadať.

O zrušení dočasnej ochrany môže z vlastného podnetu alebo na základe kvalifikovaného podnetu rozhodnúť súd, ktorý dočasnú ochranu poskytol vtedy, ak

 • na dočasnú ochranu neboli predpoklady,
 • predpoklady na jej poskytnutie zanikli,
 • podnikateľ pod dočasnou ochranou porušil povinnosti vyplývajúce z dočasnej ochrany.

Kvalifikovaný podnet môže podať každý, avšak okrem všeobecných náležitostí musí obsahovať opis skutočností, ktoré odôvodňujú niektorý z vyššie vymenovaných dôvodov na zrušenie dočasnej ochrany. Ak podnet takýto opis neobsahuje, súd naňho nebude prihliadať.

Súd na základe vlastného podnetu alebo kvalifikovaného podnetu začne konanie o zrušení dočasnej ochrany a vyzve podnikateľa pod dočasnou ochranou, aby sa najneskôr do 5 pracovných dní vyjadril k dôvodom začatia konania o zrušení dočasnej ochrany a aby predložil zoznam svojho majetku, záväzkov a spriaznených osôb k 12.03.2020. Súd o zrušení dočasnej ochrany rozhodne bez nariadenia pojednávania bezodkladne.

Radi Vám so žiadosťou a celou problematikou pomôžeme, neváhajte sa preto obrátiť na našu advokátsku kanceláriu. Kontaktovať nás môžete prostredníctvom e-mailu: office@4justice.sk, alebo telefonicky na t.č.: +421 911 844 424.


V prípade, že máte záujem o naše právne služby, napíšte nám:

* - povinné položky


1 2 3 4 5 >