Blog

Prihláška pohľadávky II.časť

Prihláška pohľadávky II.časť

V dnešnom blogu nadväzujeme na predchádzajúci blog, a to konkrétne Ako bezchybne prihlásiť prihlášku. Kým v predchádzajúcom blogu sme sa venovali z väčšej miery formálnej stránke prihlášky, dnes si povieme niečo o stránke právnej, a to najmä o právnom dôvode vzniku pohľadávky a o možnosti popretia pohľadávky (neuznania pohľadávky zo strany správcu).

Pod právnou stránkou prihlášky si ako veľmi dôležitú vec môžeme predstaviť okrem iného právny dôvod vzniku pohľadávky.

Právny dôvod vzniku pohľadávky je právna skutočnosť, na základe ktorej veriteľovi vznikla pohľadávka. (II. ÚS 578/2015)

Pod právnym dôvodom si môžeme predstaviť najmä zmluvy či už úverové, pracovné alebo kúpne.

Pohľadávka môže mať výnimočne právny dôvod aj v predpisoch procesných, ako napríklad trovy konania.

Rada: Správca ani súd nevyzývajú na odstránenie vád prihlášky! Prihláška sa nedá ani opraviť, v prípade chyby musí dôjsť k späťvzatiu prihlášky a jej opätovnému podaniu! Zverte radšej svoje pohľadávky do rúk profesionálov!

Preskúmavanie a popretie prihlásených pohľadávok

Správca v prihláške preskúmava nasledovné skutočnosti:

  • právny dôvod vzniku pohľadávky,
  • vymáhateľnosť pohľadávky,
  • výšku pohľadávky,
  • poradie uspokojenia pohľadávky,
  • zabezpečenie zabezpečovacím právom,
  • poradie zabezpečovacieho práva.

Vymáhateľnosť znamená, že pohľadávka je vynútiteľná proti vôli povinného subjektu (napríklad nezaplatenie dlžnej sumy). Existujú aj pohľadávky nevymáhateľné (napríklad výhra zo stávky).

Ak má správca pochybnosť o niektorej z vyššie uvedených skutočností, resp. ich považuje za sporné, má právo ale aj povinnosť pohľadávku poprieť.

Správca je povinný pohľadávku poprieť len v spornom rozsahu, čiže ju môže poprieť aj len čiastočne.

Dúfame, že sme Vám priniesli užitočné informácie o prihlasovaní pohľadávok do konkurzného, prípadne reštrukturalizačného konania. V prípade potreby využitia právnych služieb nás neváhajte kontaktovať na pravnesluzby@4justice.sk.

Zdroje:

Zákon č.  7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii

Ďurica, M. Zákon o konkurze a reštrukturalizácii. Komentár. 3. vydanie. Praha: C. H. Beck, 2019, 1456 s.

Uznesenie ústavného súdu II. ÚS 578/2015


V prípade, že máte záujem o naše právne služby, napíšte nám:

* - povinné položky


1 2 3 4 5 >