Blog

Verejné obstarávanie – princípy

Dnešným blogom nadviažeme na náš predchádzajúci blog o verejnom obstarávaní, kde sme si povedali, čo je zákazka, koncesia, aká je to podlimitná/nadlimitná zákazka apod. Dnes sa pozrieme na to, aké základné povinnosti má verejný obstarávateľ a obstarávateľ (pre zjednodušenie ďalej v texte len „verejný obstarávateľ“).

 Verejný obstarávateľ musí najmä dodržiavať zákon a určité princípy, a to konkrétne:

  • princíp rovnakého zaobchádzania,
  • princíp nediskriminácie hospodárskych subjektov,
  • princíp transparentnosti,
  • princíp proporcionality,
  • princíp hospodárnosti a efektívnosti.

Princíp rovnakého zaobchádzania znamená, že verejný obstarávateľ je povinný pristupovať rovnakým spôsobom ku každému záujemcovi, či uchádzačovi, a to tak, že nesmie žiadneho z nich bezdôvodne, priamo, či nepriamo zvýhodňovať alebo znevýhodňovať oproti ostatným.

Princíp nediskriminácie hospodárskych subjektov, tu nachádzame prienik s princípom rovnakého zaobchádzania, v podstate princíp nediskriminácie predstavuje zákaz akéhokoľvek zvýhodňovania uchádzača, záujemcu voči ostatným (napríklad vyžadovanie špecifických národných dokladov, ako certifikáty, osvedčenia,...).

Princíp transparentnosti nám zabezpečuje to, aby celý proces verejného obstarávania bol prehľadný, predvídateľný a zároveň aj preskúmateľný. Každé konanie verejného obstarávateľa, ktoré spôsobí nečitateľnosť, nezrozumiteľnosť, nekontrolovateľnosť alebo ťažšiu kontrolovateľnosť verejného obstarávania, je v rozpore s týmto princípom. Aj z tohto dôvodu je potrebné, aby verejný obstarávateľ dokumentoval každý svoj úkon vykonaný vo verejnom obstarávaní, a to v dokumentácii z procesu verejného obstarávania a taktiež je povinný každé svoje rozhodnutie aj náležite odôvodniť.

Princíp proporcionality nám hovorí, že verejný obstarávateľ pri sledovaní svojho cieľa (napr. uzavrieť čo najvýhodnejšiu zmluvu) musí vyberať vždy primerané postupy k dosiahnutiu tohto cieľa. Čiže, ak má na dosiahnutie cieľa viaceré možnosti, musí si vybrať tú, ktorá je najmenej obmedzujúca a takým spôsobom, aby nespôsobila neprimerané ťažkosti.

Princíp hospodárnosti a efektívnosti zabezpečuje výber takého uchádzača, ktorý za určitých podmienok, za vynaložené verejné financie poskytne najlepšie plnenie. Pričom, aby bol tento princíp dodržaný, je potrebné, aby verejné obstarávanie bolo vyhlásené pre čo možno najširší okruh hospodárskych subjektov a tým zabezpečiť čo najširšiu hospodársku súťaž.

Čo je ešte dôležité spomenúť, je povinnosť zmluvu, rámcovú dohodu a koncesnú zmluvu uzavrieť s úspešným uchádzačom v písomnej forme.

Dúfame, že sme vám v dnešnom blogu priniesli užitočné informácie ohľadom verejného obstarávania. V prípade potreby právnych služieb nás neváhajte kontaktovať na pravnesluzby@4justice.sk.

Zdroj:

Zákon č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov,


V prípade, že máte záujem o naše právne služby, napíšte nám:

* - povinné položky


1 2 3 4 5 >