Blog

Vymáhanie pohľadávok jednoduchšie – upomínacie konanie

Pred nedávnom sme Vám priniesli v našom blogu informácie o tom, aké je Vaše postavenie ako veriteľa dlžníka, ktorému bola poskytnutá dočasná ochrana pred veriteľmi.

Ako veriteľ sa teda stále môžete domáhať na súde, aby Vám bola Vaša pohľadávka priznaná a teda, aby ste získali exekučný titul. Na základe tohto exekučného titulu môžete pokračovať vo vymáhaní svojej pohľadávky v exekučnom konaní po tom, keď dočasná ochrana pred veriteľmi Vášho dlžníka zanikne.

Získaním exekučného titulu docielite, že sa Vaša pohľadávka nepremlčí. Právoplatnosťou exekučného titulu začína plynúť nová premlčacia doba v trvaní desať rokov, počas ktorej musíte začať výkon exekučného titulu v exekučnom konaní.

Upomínacie konanie – rýchlejšia a lacnejšia cesta k exekučnému titulu

V dnešnom blogu Vám prinášame informácie o tzv. upomínacom konaní. Ide o konanie, ktoré je v našom právnom poriadku relatívne nové. Zákon o upomínacom konaní nadobudol účinnosť 01.02.2017. Účelom jeho zavedenia bolo priniesť rýchly, efektívny a lacný spôsob, ktorého výsledkom bude exekučný titul.

V upomínacom konaní sa podáva návrh na vydanie platobného rozkazu výlučne elektronicky. Na upomínacie konanie je príslušný Okresný súd Banská Bystrica. V návrhu je okrem iného potrebné uviesť uplatňovaný peňažný nárok, opis skutočností, z ktorých vyplýva uplatňovaný peňažný nárok a je potrebné priložiť dôkazy, ktoré preukazujú existenciu uplatňovaného nároku.

Súd na základe skutočností tvrdených a osvedčených žalobcom vydá do desiatich pracovných dní platobný rozkaz a doručí ho do elektronickej schránky žalovaného. Žalovaný má možnosť voči platobnému rozkazu podať v lehote 15 dní od jeho doručenia odpor. Odpor musí byť taktiež podaný elektronicky do elektronickej schránky súdu prostredníctvom určeného formulára a musí byť odôvodnený.

Ak žalovaný nepodá odpor v čas, platobný rozkaz nadobudne účinky právoplatného rozsudku – exekučného titulu.

Ak žalovaný podá odpor včas s vecným odôvodnením, platobný rozkaz sa zrušuje a v prípade, ak žalobca navrhne pokračovanie v konaní, postúpi Okresný súd Banská Bystrica vec na prejednanie súdu príslušnému podľa právnych predpisov, ktorý pokračuje v štandardnom súdnom konaní.

Ak je žalovaným fyzická osoba, ktorá nenamieta proti nároku uplatnenému žalobcom, avšak nemá dostatok prostriedkov na uhradenie svojho dlhu, môže požiadať súd o povolenie plnenia v splátkach. Podmienkou však je, aby nešlo o dlh vyšší ako 2.000,00 €, celý dlh bol splnený v najviac desiatich mesačných splátkach a ešte pred podaním žiadosti o povolenie plnenia v splátkach žalovaný uhradí žalobcovi aspoň 50,00 €.

Za každý návrh na súd je potrebné súdu zaplatiť súdny poplatok. Pri žalobe na peňažné plnenie predstavuje súdny poplatok 6 % zo žalovanej sumy (najmenej 16,50 €, najviac 16 596,50 € v obchodných veciach najviac 33 193,50 €). V upomínacom konaní sa táto suma znižuje na polovicu, to znamená, že za návrh na vydanie platobného rozkazu v upomínacom konaní zaplatíte 3 % zo žalovanej sumy.

Radi Vám pomôžeme s vymožením Vašej pohľadávky, preto sa na nás neváhajte obrátiť, o zvyšok sa už postaráme my.


V prípade, že máte záujem o naše právne služby, napíšte nám:

* - povinné položky


1 2 3 4 >