Blog

Záložné právo – zjednodušenie uspokojenia pohľadávky pre veriteľa 1. časť

V tomto článku vám v krátkosti vysvetlíme podstatu záložného práva. Výkon záložného práva a jeho dopady na váš majetok rozoberieme v 2. časti článku, ktorý uverejníme neskôr. Dopady existencie záložného práva, ktoré zaťažuje váš majetok v prípade osobného bankrotu, nájdete v našich predchádzajúcich článkoch v nasledovných odkazoch:

https://www.4justice.sk/pride-clovek-pri-osobnom-bankrote-o-byt-dom-alebo-inu-nehnutelnost--1-cast-a21-82

https://www.4justice.sk/pride-clovek-pri-osobnom-bankrote-o-byt-dom-alebo-inu-nehnutelnost--2-cast-a21-83

Záložné právo je zabezpečovací inštitút upravený v Občianskom zákonníku. Jeho podstatou je jednoduchšie uspokojenie pohľadávky (peňažného nároku) veriteľa, ak dlžník nespláca svoj záväzok (dlh) voči tomuto veriteľovi riadne a včas, a to speňažením predmetu záložného práva (zálohu).  

Zriadenie záložného práva

Záložné právo môže byť zriadené viacerými spôsobmi, no najbežnejším je zmluva o zriadení záložného práva, ktorá musí byť písomná.

Predpokladom pre zriadenie záložného práva je existencia pohľadávky, ktorú má zabezpečovať. Ak zanikne pohľadávka, zanikne aj záložné právo. Znamená to, že záložné právo ma akcesorickú (vedľajšiu) povahu vo vzťahu k pohľadávke. Záložné právo je teda vedľajším záväzkom popri hlavnom záväzku, ktorým je pohľadávka.

Ďalším predpokladom pre zriadenie záložného práva je existencia predmetu záložného práva -  zálohu. Zálohom môže byť vec, či už hnuteľná alebo nehnuteľná, právo, iná majetková hodnota (napr. obchodný podiel), byt a nebytový priestor, ktoré sú prevoditeľné. Spravidla je dlžník zároveň aj vlastníkom zálohu. V takom prípade ide o záložného dlžníka. Avšak často sa stretávame aj so situáciou, kedy je vlastníkom zálohu iná osoba ako dlžník, vtedy ide o záložcu.

Záložné právo je zriadené uzatvorením zmluvy o zriadení záložného práva, avšak ak je zálohom hnuteľná vec, postačuje pre zriadenie záložného práva odovzdanie zálohu veriteľovi. V takom prípade sa nevyžaduje písomná zmluva o zriadení záložného práva.

Vznik záložného práva

Režim vzniku záložného práva sa riadi podľa druhu zálohu.

Pre vznik záložného práva na hnuteľnú vec prípadne na pohľadávku sa vyžaduje zápis do Notárskeho centrálneho registra záložných práv.

Záložné právo na nehnuteľnosť, byt a nebytový priestor vzniká zápisom v katastri nehnuteľností.

K niektorým veciam, právam alebo k iným majetkovým hodnotám vzniká záložné právo zápisom do osobitného registra. Napríklad v prípade vzniku záložného práva na obchodný podiel sa vyžaduje jeho zápis do obchodného registra. V prípade, ak je zálohom cenný papier, vyžaduje sa pre vznik záložného práva zápis do Centrálneho depozitára cenných papierov Slovenskej republiky.

Ak sa veriteľ a dlžník na tom dohodnú a zálohom je hnuteľná vec, môže záložné právo vzniknúť odovzdaním zálohu veriteľovi alebo tretej osobe do úschovy. Následne kedykoľvek po odovzdaní môže dôjsť k registrácii záložného práva do Notárskeho centrálneho registra záložných práv. Ak nebola uzatvorená písomná zmluva, vyžaduje sa písomné potvrdenie o obsahu zmluvy pred registráciou záložného práva.

Najčastejšie sa stretávame so zriadením a vznikom záložného práva pri kúpe nehnuteľnosti, ktorej kúpna cena je financovaná prostredníctvom hypotekárnej banky. Ak sa chystáte na takýto krok, neváhajte nás kontaktovať. Radi Vám poradíme.


V prípade, že máte záujem o naše právne služby, napíšte nám:

* - povinné položky


1 2 3 4 >