Blog

Aké zmeny nám prináša nový zákon o elektronických komunikáciách?

V dnešnom blogu si predstavíme niektoré zo zmien nového zákona o elektronických komunikáciách (ZoEK), ktorý nadobúda účinnosť už 1. februára 2022. ZoEK je výsledkom transpozície (prevzatia do nášho vnútroštátneho práva) smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1972 z 11. decembra 2018 inak nazývanej ako Európsky kódex elektronických informácií.

Cieľ nového zákona

Cieľom zákona je najmä ochrana a podpora hospodárskej súťaže, kvalitný, cenovo prijateľný a bezpečný prístup k službám a sieťam a ochrana koncových užívateľov v odvetví elektronických komunikácií.


Priamy marketing

Priamym marketingom sa na účely ZoEK rozumie: „akákoľvek forma prezentácie tovarov alebo služieb v písomnej forme alebo ústnej forme, zaslaná alebo prezentovaná prostredníctvom verejne dostupnej služby priamo jednému alebo viacerým účastníkom alebo užívateľom.“

Poskytovanie priameho marketingu bude možné len s predchádzajúcim súhlasom účastníka. Pričom takýto súhlas nie je možné získať prostredníctvom automatických volacích a komunikačných systémov bez ľudského zásahu, telefaxu, elektronickej pošty a služby krátkych správ.

Takýto súhlas účastníka musí byť preukázateľný a spĺňať náležitosti podľa osobitného predpisu (GDPR – slobodný, konkrétny, informovaný a jednoznačný súhlas).

Poskytovateľ priameho marketingu je povinný uviesť spôsob ako takýto súhlas odvolať. Účastník, ktorý súhlas poskytol, má právo ho kedykoľvek odvolať a poskytovateľ má povinnosť jeho odvolanie preukázateľne potvrdiť.

Zároveň je poskytovateľ priameho marketingu povinný súhlas ako aj odvolanie účastníka uchovávať na trvanlivom nosiči po dobu 4 rokov.

Biometria

Jednou zo zmien je aj rozšírenie možnosti podnikov overovať totožnosť prostredníctvom hlasovej biometrie a podpisu. Podniky teda budú mať možnosť získavať a spracovávať biometrické údaje osôb v rozsahu biometrickej charakteristiky hlasu, tváre a podpisu.

Nevyžiadaná komunikácia

ZoEK zakazuje zasielanie elektronickej pošty, z ktorej nie je známa totožnosť a adresa odosielateľa, na ktorú môže príjemca zaslať žiadosť o skončenie zasielania takých správ, a nabádanie k návšteve webového sídla.

Povinnosť v prípade tiesne poskytnúť lokalizačné údaje

V prípade tiesňových situácií je poskytovateľ, ktorý disponuje údajmi o lokalizácii osoby, povinný tieto údaje bezodkladne poskytnúť zložkám záchranného systému.

Dúfame, že sme Vám priniesli užitočné informácie o novom zákone o elektronických komunikáciách. V prípade potreby využitia právnych služieb nás neváhajte kontaktovať na pravnesluzby@4justice.sk.


V prípade, že máte záujem o naše právne služby, napíšte nám:

* - povinné položky


1 2 3 4 5 >