Blog

Premlčanie a preklúzia

V dnešnom blogu si vysvetlíme rozdiel medzi premlčaním a preklúziou a aké majú tieto dva právne inštitúty rozdielne účinky.

Premlčanie je právnym inštitútom, pri ktorom po kvalifikovanom uplynutí času (= určenom v zákone,  napríklad § 106 ods.1 Občianskeho zákonníka: „Právo na náhradu škody sa premlčí za dva roky odo dňa, keď sa poškodený dozvie o škode a o tom, kto za ňu zodpovedá“) dochádza k zániku súdnej vymáhateľnosti práva. Nárok ale úplne nezaniká ako je tomu pri preklúzii. Nakoľko súd na premlčanie prihliada len na námietku dlžníka a dochádza k oslabeniu nároku.

Preklúzia je právnym inštitútom, ktorého dôsledkom je zánik nároku po kvalifikovanom uplynutí času (napríklad §436 Občianskeho zákonníka: „Právo na náhradu škody sa musí uplatniť u prevádzateľa bez zbytočného odkladu. Právo zanikne, ak sa neuplatnilo najneskôr pätnásteho dňa po dni, keď sa poškodený o škode dozvedel.“). Jedným z rozdielov oproti premlčaniu je, že súd v konaní prihliada na preklúziu ex offo (z úradnej povinnosti). Naproti tomu pri premlčaní (o ktorom si môžete viac prečítať na našom blogu „Čo je premlčacia doba a koľko trvá?“ ) súd v konaní prihliada na premlčanie iba v prípade, ak to navrhne protistrana – dlžník. Ďalším rozdielom oproti premlčaniu je plnenie dlhu po zániku nároku (po uplynutí prekluzívnej doby). Ak by dlžník splnil svoj dlh po uplynutí prekluzívnej doby, mohol by ho požadovať späť ako bezdôvodné obohatenie. A to z toho dôvodu, že by dlžník plnil bez právneho dôvodu, nakoľko ten uplynutím času zanikol. Pri premlčaní by naopak v prípade splnenia dlhu k bezdôvodnému obohateniu nedošlo.

Premlčanie ako aj preklúzia sú dôležité právne inštitúty, ktoré prinášajú právnu istotu subjektom v občianskych ako aj obchodných veciach.

Pre lepšiu prehľadnosť a porozumenie týmto právnych inštitútoch Vám nižšie prinášame prehľadnú tabuľku:

Preklúzia

Premlčanie

Zánik práva

Oslabenie práva

Súd na ňu prihliada ex offo (z úradnej povinnosti)

Súd na neho prihliada iba na námietku dlžníka

Vzniká  bezdôvodné obohatenie

Nevzniká bezdôvodné obohatenie

Dúfame, že sme Vám priniesli užitočné informácie o premlčaní a preklúzii. V prípade potreby využitia právnych služieb nás neváhajte kontaktovať na pravnesluzby@4justice.sk.


V prípade, že máte záujem o naše právne služby, napíšte nám:

* - povinné položky


1 2 3 4 5 >