Blog

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov

Alebo skrátene ,,BSM“, je v spoločnosti veľmi frekventovaný pojem, ktorý len málo kto nepozná. Ale viete, čo všetko je obsahom bezpodielového spoluvlastníctva manželov? V dnešnom blogu vám radi ozrejmíme tento inštitút a taktiež vám povieme ako sa bezpodielové spoluvlastníctvo manželov vyporiadava a čo to vlastne je.  

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov je upravené v Občianskom zákonníku. Tento právny vzťah nemôže existovať samostatne, ale je v nerozlučnej spojitosti s manželstvom, teda vzniká uzavretím manželstva. Zásadný rozdiel medzi podielovým a bezpodielovým spoluvlastníctvom manželov je ten, že zatiaľ čo vlastníctvo v podielovom spoluvlastníctve je rozdelené na podiely napr. ½ a ½, tak v BSM je každý z manželov 100% vlastníkom celej veci. Bežné veci týkajúce sa spoločných záležitostí môže vybavovať každý z manželov a tento právny úkon  zaväzuje k právam a povinnostiam oboch manželov spoločne a nerozdielne. V ostatných veciach je potrebný súhlas obidvoch manželov, inak je právny úkon neplatný.

Predmetom BSM je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva. Môžu to byť rôzne hnuteľné a nehnuteľné veci ako napríklad chaty, domy, byty, pozemky, autá a pod.

Hlavným zdrojom BSM sú najmä príjmy a úspory z práce a podnikania. Do BSM taktiež paria aj výhry z lotérie, výnosy z majetku manželov, rôzne plnenia z poistnej zmluvy alebo plnenia vyplatené z náhrady škody (okrem bolestného a náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia).

Do bezpodielového spoluvlastníctva manželov nepatria:

  • Veci získané darom alebo dedičstvom.
  • Veci, ktoré nadobudol niektorý z manželov alebo obaja pred uzatvorením manželstva.
  • Veci, ktoré slúžia podľa svojej povahy osobnej potrebe (kozmetika, obuv, oblečenie).
  • Veci, ktoré slúžia výkonu povolania len jedného  z manželov (napr. taxikár – auto).
  • Veci vydané v rámci predpisov o reštitúcii tzn. vrátenie majetku, ak bol odňatý ilegálne alebo neplatným právnym úkonom jednému z manželov.

Občiansky zákonník umožňuje, aby si manželia upravili na základe dohody rozsah BSM odchylne od toho, ako je stanovený zákonom.

  • Rozsah BSM možno rozšíriť a zahrnúť do BSM aj veci, ktoré doň nepatria.
  • Rozsah BSM možno zúžiť, manželia sa môžu napríklad dohodnúť tak, že výnosy, úžitky z veci, ktorá je vo výlučnom vlastníctve jedného z manželov, budú naďalej jeho výlučným vlastníctvom. Manželia sa však nemôžu dohodnúť, že bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nevznikne vôbec.
  • Manželia sa môžu dohodnúť, že bezpodielové spoluvlastníctvo manželov vznikne až ku dňu zániku manželstva. To znamená, že počas manželstva, každý z manželov nadobúda do svojho výlučného vlastníctva a BSM vznikne a zároveň zanikne v deň zániku manželstva.

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov zväčša zaniká zánikom manželstva. Existujú však aj prípady zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov za trvania manželstva a to napríklad:

  • Na návrh niektorého z manželov môže súd bezpodielové spoluvlastníctvo manželov zrušiť vtedy, ak sú na to závažné dôvody, najmä, ak by ďalšie trvanie odporovalo dobrým mravom.
  • Súd na návrh zruší bezpodielové spoluvlastníctvo manželov v prípade, keď jeden z manželov získal oprávnenie na podnikateľskú činnosť.

Zánik bezpodielového spoluvlastníctva manželov za trvania manželstva má za následok, že manželia prestávajú nadobúdať veci do ich bezpodielového spoluvlastníctva manželov a každý nadobúda majetok do svojho vylúčeného vlastníctva, prípadne môžu nadobudnúť vec do podielového spoluvlastníctva.

Zánik bezpodielového spoluvlastníctva manželov a jeho vyporiadanie nenastávajú súčasne. Po zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov sa musí vykonať vyporiadanie majetku patriaceho do BSM, teda rozdelenie spoločného majetku. Predpokladá sa, že manželia vykonajú vyporiadanie BSM predovšetkým dohodou. Nestačí, ak si každý z manželov ponechal po rozvode manželstva niektorú časť zo spoločne nadobudnutého majetku, ale je nutné písomné potvrdenie o tom, ako sa vyporiadali.

Ak nedôjde k vyporiadaniu BSM dohodou, každý z manželov môže požiadať súd, aby vykonal vyporiadanie. Občiansky zákonník ukladá trojročnú lehotu, v ktorej sa má bezpodielové spoluvlastníctvo manželov vyporiadať dohodou alebo súdnym rozhodnutím. Uplynutím tejto lehoty zaniká právo na vyporiadanie BSM dohodou alebo na podanie návrhu na vyporiadanie na súd, namiesto toho zákon ustanovuje nevyvrátiteľnú domnienku, podľa ktorej sa manželia vyporiadali tak, že pokiaľ ide o hnuteľné veci, tie pripadnú do vlastníctva toho z manželov, ktorý vec výlučne užíva pre svoje potreby a pre potreby svojej rodiny. Pri ostatných hnuteľných veciach a nehnuteľnostiach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké.

Veríme, že sme vám lepšie priblížili, čo je obsahom bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Môžete sa na nás obrátiť a radi vám zodpovieme všetky vaše otázky vyplývajúce z tohto rozsiahleho inštitútu.


V prípade, že máte záujem o naše právne služby, napíšte nám:

* - povinné položky


1 2 3 4 5 >