Blog

Konečne riadne fungujúci obchodný register?!

Od 1. januára 2020 a 1. októbra 2020 nadobúdajú účinnosť ustanovenia novely zákona o obchodnom registri.

Vyberáme, podľa nášho názoru, najdôležitejšie zmeny oproti aktuálnej právnej úprave:

Výlučne elektronické podania

Aktuálne je možnosť pre každého navrhovateľa podávať návrh na zmeny v obchodných spoločnostiach resp. zakladať obchodné spoločnosti jednak písomne a jednak elektronicky. Toto po novom bude možné už iba elektronicky. Súd nebude môcť žiadnym spôsobom prihliadať na podania v listinnej podobe a v elektronické podanie bude musieť rovnako obsahovať aj všetky prílohy výlučne v elektronickej podobe autorizované podľa zákona. Jedinou výnimkou podania prílohy v listinnej forme bude prípad, ak veľkosť jej obsahu neumožní elektronické podanie. To však treba splniť do 15 dní od podania návrhu.

Rovnako námietky proti nevykonaniu zápisu sa podávajú výlučne v elektronickej podobe. Námietky musia byť registrovému súdu podané elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronického formulára zverejneného na ústrednom portáli verejnej správy podľa osobitného zákona alebo na špecializovanom portáli podľa osobitného zákona a autorizované navrhovateľom podľa osobitného zákona, inak na námietky registrový súd neprihliada. Takisto, aj prílohy sa podávajú v elektronickej podobe, inak na ne registrový súd neprihliada.

Zmena pri množstve zapisovaných údajov

Novinkou tiež bude, že pri spoločníkovi sa bude musieť uvádzať aj dátum narodenia a jeho rodné číslo a ak bude spoločníkom právnická osoba, do návrhu bude povinné uvádzať jej identifikačné číslo. Tieto údaje však nebudú verejne viditeľné.

Zmena pri identifikácii zálohu

Okrem zriadenia záložného práva sa bude povinne zapisovať záložné právo k obchodnému podielu spoločníka, meno, priezvisko, dátum narodenia fyzickej osoby alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak je pridelené, právnickej osoby, ktorá sa zapisuje do obchodného registra, ako aj  záložný veriteľ k obchodnému podielu a označenie záložnej zmluvy.

Výmaz fyzických osôb z obchodného registra

Zanikne možnosť pre fyzické osoby dobrovoľne sa zapísať do registra. Fyzické osoby – podnikatelia by mali byť po 1. 7. 2020 vymazané.

Osoby v exekúcii a obmedzenia pri spoločníkoch a konateľoch

Spoločnosť s ručením obmedzeným po novom nemôže založiť ani osoba, ktorá je vedená ako povinný v registri vydaných poverení na vykonanie exekúcie.

Rovnako spoločník nemôže previesť svoj obchodný podiel na iného spoločníka alebo inú osobu aj vtedy, ak je ako povinný vedený v registri vydaných poverení na vykonanie exekúcie.

Nadobudnúť obchodný podiel v spoločnosti s ručením obmedzeným prevodom nemôže osoba, ktorá je ako povinný vedená v registri vydaných poverení na vykonanie exekúcie.

Konateľom spoločnosti môže byť len fyzická osoba, ktorá nie je v čase vykonania zápisu do obchodného registra ako povinný vedená v registri poverení na vykonanie exekúcie.

Overenie podpisu na súhlase vlastníka nehnuteľnosti s umiestnením sídla spoločnosti

Pri súhlase vlastníka nehnuteľnosti s umiestnením sídla spoločnosti nebude postačovať obyčajný podpis, ale bude potrebné tento podpis overiť u notára alebo na matrike obce.

Zmeny v likvidáciách obchodných spoločností 

Dôjde k zásadným zmenám pri likvidácii obchodných spoločností. Nakoľko uvedená zmena je rozsiahla, pripravíme o nej samostatný článok – sledujte na našej webstránke sekciu „blog“.

Prechodné obdobie

Fyzické osoby oprávnené konať v mene zapísanej právnickej osoby, ktorá nemá v obchodnom registri zapísané všetky identifikačné údaje o spoločníkoch, štatutárnych orgánoch alebo členoch štatutárnych orgánov, vedúcich organizačných zložiek podnikov, prokuristoch, členoch dozorného orgánu, likvidátoroch, správcoch na výkon nútenej správy a ich zástupcoch, vedúcich podnikov alebo organizačných zložiek podnikov zahraničných právnických osôb podľa predpisov účinných do 30. septembra 2020, sú povinné zosúladiť zápis týchto zapísaných údajov v obchodnom registri s týmto zákonom spolu s podaním najbližšieho návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov, najneskôr však do 30. septembra 2021.

Pri zmeškaní podania návrhu na zápis zmeny, hrozí štatutárnemu orgánu pokuta do výšky 3 310 eur.

Záverom uvádzame, že uvedené zmeny pokladáme za veľmi užitočné s potenciálom zefektívniť často kritizovanú nevymožiteľnosť pohľadávok pri obchodných spoločnostiach, zložité ukončenie podnikania a celkovo tak optimálnejšie nastavenie podnikateľského prostredia.

Nedôverujte pri často komplikovaných zmenách v obchodných spoločnostiach a ich zakladaní rôznym spoločnostiam z internetu, ale zverte sa do rúk kvalifikovaným advokátom!

Zdroj: zákon 390/2019 Z. z.


V prípade, že máte záujem o naše právne služby, napíšte nám:

* - povinné položky


1 2 3 4 >