Blog

Kto je konečný užívateľ výhod?

V dnešnom blogu si povieme, kto je to konečný užívateľ výhod.

Pojem konečného užívateľa výhod (ďalej v texte KÚV) je upravený v zákone o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu. Pod pojmom KÚV rozumieme každú fyzickú osobu, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie majetku, a každú fyzickú osobu, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod. KÚV sú okrem ostatných osôb uvedených v §6a zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti najmä spoločníci spoločnosti, akcionári s podielom vyšším ako 25% a ak ide o združenie majetku zakladatelia alebo zriaďovatelia združenia majetku. V neposlednom rade sa môžeme stretnúť s tým, že za KÚV sa považujú členovia vrcholového manažmentu spoločnosti. Pod takýmito členmi si môžeme predstaviť štatutárny orgán alebo členov štatutárneho orgánu.

KÚV je v konečnom dôsledku osoba, ktorá má zo spoločnosti najväčší prospech.

KÚV sa spája so zápisom do dvoch registrov – Obchodný register a Register partnerov verejného sektora.

Do Registra partnerov verejného sektora sa zapisuje subjekt (FO/PO), ktorý má právny vzťah so štátom, prijíma od neho napríklad finančné prostriedky, alebo majetok či majetkové práva štátu, tzv. partner verejného sektora.

Kto podáva návrh na zápis o KÚV do Registra partnerov verejného sektora?

  • Návrh na zápis údajov podáva oprávnená osoba.
  • Takouto oprávnenou osobou môže byť advokát, notár, banka, audítor alebo daňový poradca.
  • Táto oprávnená osoba nestranne identifikuje a overuje konečného užívateľa výhod, zaobstaráva si všetky potrebné informácie pre zápis a následne ich vyhodnocuje.
  • Oprávnená osoba zároveň spracúva verifikačný dokument, v ktorom je uvedená vlastnícka a riadiaca štruktúra subjektu.

Aké údaje o KÚV sa zapisujú do Registra partnerov verejného sektora?

  • Meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia, štátna príslušnosť konečného užívateľa výhod a údaj, či konečný užívateľ výhod je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

Údaje verejne prístupné.

V akej forme sa podáva návrh na zápis?

  • Výlučne v elektronickej.

Povinnosť zapísať KÚV do Obchodného registra SR bola zavedená do právneho poriadku 01.11.2018 pre takmer všetky právnické osoby s výnimkou tých, ktoré sú subjektom verejnej správy, emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu a subjektom zapísaným v Registri partnerov verejného sektora.

Kto podáva návrh na zápis údajov o KÚV do Obchodného registra?

  • Povinný subjekt alebo ním splnomocnená osoba.

Aké údaje o KÚV sa zapisujú do Obchodného registra SR?

  • Meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, adresa trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátna príslušnosť a druh a číslo dokladu totožnosti a údaje, ktoré zakladajú postavenie konečného užívateľa výhod podľa osobitného predpisu

Údaje nie sú verejne prístupné.

V akej forme sa podáva návrh na zápis?

  • V elektronickej podobe.

Naša advokátska kancelária vám veľmi rada pomôže so zápisom končeného užívateľa výhod či už do Obchodného registra alebo Registra partnerov verejného sektora. Prosím, neváhajte sa na nás obrátiť!

Dúfame, že sme Vám priniesli užitočné informácie o konečnom užívateľovi výhod. V prípade potreby využitia právnych služieb nás neváhajte kontaktovať na pravnesluzby@4justice.sk.


V prípade, že máte záujem o naše právne služby, napíšte nám:

* - povinné položky


1 2 3 4 5 >