Blog

Malý konkurz - zmena

V súčasnosti sa mnohé slovenské podniky nachádzajú v nepriaznivej ekonomickej situácii. Na zmiernenie tejto situácie sa Ministerka spravodlivosti rozhodla predložiť návrh zákona o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorého súčasťou je aj Malý konkurz. Ide o nízkonákladový, rýchly a efektívny konkurz určený pre malé obchodné spoločnosti a podnikateľov. 

Inšpiráciou tejto právnej úpravy je právna úprava osobného bankrotu. V malom konkurze správca vystupuje skôr ako administrátor konania, kde riešenie miery uspokojenia jednotlivých veriteľov, ako aj obsah majetkovej podstaty, je viac postavené na iniciatíve veriteľov. V súčasnosti má správca povinnosť riešiť rozsah majetkovej podstaty, ako aj problematiku čo najspravodlivejšieho uspokojenia pohľadávok veriteľov.

Konkurzné konanie sa začína spravidla na návrh dlžníka, avšak nie je vylúčený ani návrh veriteľa. Takýto návrh je však potrebné podať prostredníctvom formulára a musí obsahovať náležitosti návrhu na vyhlásenie veľkého konkurzu. Podľa návrhu zákona by súd mal pri splnení potrebných podmienok vyhlásiť malý konkurz do 15 dní od doručenia návrhu na vyhlásenie malého konkurzu. Kde môžeme sledovať už spomínanú rýchlosť malého konkurzu.

Taktiež je potrebné uviesť, že malý konkurz sa vyhlási iba v prípade, ak má dlžník ustanovený štatutárny orgán. Po vyhlásení malého konkurzu však na správcu neprejdú všetky funkcie štatutárneho orgánu, ako to je pri veľkom konkurze. Ale pôjde iba o tie, ktoré sú nevyhnutné pre postup v konaní.

Konkrétne, štatutárny orgán počas celého malého konkurzu aj naďalej:

  1. zabezpečuje vedenie účtovníctva úpadcu,
  2. koná za úpadcu voči finančnej správe, colnej správe, sociálnej poisťovni, zdravotným poisťovniam a iným orgánom verejnej moci, 
  3. koná za úpadcu v pracovnoprávnych vzťahoch,
  4. zabezpečuje plnenie povinnosti súvisiacich s archivovaním dokumentácie úpadcu,
  5. v rozsahu svojich možností a schopností plní povinnosti uložené správcom súvisiace so zabezpečením správy konkurznej podstaty v malom konkurze.

Ak však štatutárny orgán bez vážneho dôvodu nebude poskytovať správcovi súčinnosť alebo riadne vykonávať svoju pôsobnosť počas malého konkurzu, a teda nebude si plniť svoje povinnosti, tak súd môže na návrh rozhodnúť o jeho vylúčení.

Čo sa týka oprávnenia na výkon podnikateľskej a inej činnosti úpadcu, tak vyhlásením malého konkurzu toto oprávnenie zaniká. Tu je dôležité zdôrazniť, že zaniká priamo zo zákona, a to najmä z toho dôvodu, že v prípade malého konkurzu ide o likvidačné konanie, teda nie je záujem pokračovať v prevádzke podniku.

Dúfame, že sme Vám našim dnešným blogom priblížili problematiku malého konkurzu, ktorý je súčasťou návrhu zákona o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach. V prípade, ak by ste mali akékoľvek právne otázky, neváhajte sa na nás obrátiť na e-mailovej adrese: pravnesluzby@4justice.sk.

Zdroje:

Návrh zákona o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Dôvodová správa návrhu zákona o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


V prípade, že máte záujem o naše právne služby, napíšte nám:

* - povinné položky


1 2 3 4 >