Blog

Malý konkurz

V dnešnom blogu Vám priblížime novú právnu úpravu, ktorá do nášho právneho poriadku zaviedla tzv. malý konkurz v inom ponímaní ako doteraz. Inšpiráciou zákonodarcu pri úprave malého konkurzu bolo oddlženie fyzických osôb inak nazývané aj osobný bankrot. Pričom pôsobnosť správcu smeruje viac k administrátorovi konania, kde riešenie miery uspokojenia jednotlivých veriteľov, ako aj obsah majetkovej podstaty, je viac postavené na iniciatíve veriteľov.

Konkurzné konanie sa v zásade začína na návrh dlžníka, veriteľské návrhy však taktiež nie sú vylúčené. Návrh je potrebné podať prostredníctvom na to určeného formulára a platia naň primerane ustanovenia o náležitostiach návrhu na vyhlásenie „veľkého“ konkurzu. Navrhovateľ, ktorým je dlžník, je povinný pred podaním návrhu na vyhlásenie malého konkurzu zaplatiť preddavok na jeho trovy. Dlžník je povinný pripojiť k návrhu na vyhlásenie malého konkurzu účtovné závierky vyhotovené počas uplynulých piatich kalendárnych rokov, ak ich mal povinnosť vyhotoviť.

Čo sa týka samotného vyhlásenia malého konkurzu, tak súd vyhlási na majetok dlžníka malý konkurz do 15 dní od doručenia návrhu na vyhlásenie malého konkurzu, ak zistí, že:

a) návrh na vyhlásenie malého konkurzu podal dlžník, ktorý je právnickou osobou,

b) dlžník má ustanovený štatutárny orgán,

c) štatutárny orgán dlžníka alebo členovia štatutárneho orgánu sú osoby, ktoré nepôsobia ako štatutárny orgán alebo členovia štatutárneho orgánu vo viac ako desiatich právnických osobách zapísaných v obchodnom registri,

d) bol zložený preddavok na náklady malého konkurzu,

e) dlžník neporušuje povinnosť podľa § 40 ods. 2 alebo ods. 4 Obchodného zákonníka, (Povinnosť uložiť riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku do zbierky listín do deviatich mesiacov odo dňa jej zostavenia. Povinnosť sa považuje za splnenú uložením účtovnej závierky v registri účtovných závierok)

f) podľa posledných piatich účtovných závierok nemal dlžník záväzky v sume vyššej ako 1 000 000 eur,

g) podľa posledných piatich účtovných závierok nemal dlžník majetok v hodnote vyššej ako 1 000 000 eur,

h) vo vzťahu k dlžníkovi nepôsobia účinky začatia konkurzného konania alebo vyhlásenia konkurzu podľa prvej hlavy a

i) návrh na vyhlásenie malého konkurzu je úplný a je autorizovaný osobou oprávnenou konať v mene dlžníka.

Funkcia štatutárneho orgánu je vo svojej podstate dobrovoľná. K zániku funkcie štatutárneho orgánu by (vôľovo) nemalo dôjsť v nevhodnej dobe. Konkurzná situácia ohľadom spravovaného majetku k takýmto nevhodným dobám patrí. Od štatutárneho orgánu a o od členov štatutárneho orgánu sa požaduje aj po vyhlásení konkurzu výkon niektorých činností. Preto nám aj nová úprava prináša ustanovenie v znení:

Po začatí konkurzného konania funkcia štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu dlžníka nezanikne skôr ako ukončením tohto konkurzného konania, iba ak jediný štatutárny orgán alebo aj posledný člen štatutárneho orgánu dlžníka zomrie alebo zanikne.

Malý konkurz sa vyhlási len za predpokladu, že dlžník má ustanovený štatutárny orgán. Z čoho vyplýva, že dlžníkom môže byť len právnická osoba. Počas malého konkurzu na správcu neprejdú všetky funkcie štatutárneho orgánu, ale len tie, ktoré sú potrebné pre postup v konaní. V jednom z ustanovení sa vymedzuje pôsobnosť štatutárneho orgánu dlžníka po vyhlásení malého konkurzu, ktorá je nasledovná:

(1) Štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu úpadcu počas malého konkurzu

a) zabezpečuje vedenie účtovníctva úpadcu vrátane zostavenia účtovnej závierky úpadcu a uloženia účtovnej závierky úpadcu v registri účtovných závierok,

b) koná za úpadcu voči orgánom finančnej správy, Sociálnej poisťovni, zdravotným poisťovniam a iným orgánom verejnej moci,

c) koná za úpadcu v pracovnoprávnych vzťahoch,

d) zabezpečuje plnenie povinností súvisiacich s archivovaním dokumentácie úpadcu,

e) plní v rozsahu svojich možností a schopností povinnosti uložené správcom súvisiace so zabezpečením správy konkurznej podstaty v malom konkurze,

f) je povinný zostaviť priebežnú účtovnú závierku, ak súd zmení malý konkurz podľa § 106j ods. 1 alebo ods. 2. zákona o konkurze a reštrukturalizácie na „veľký“ konkurz.

Ako sme už uvádzali, pozícia správcu v malom konkurze by mala byť orientovaná viac na funkciu administrátora konania.  Správca zisťuje majetkové pomery dlžníka v zásade len z bežne dostupných zdrojov. Veritelia však môžu zaplatiť preddavok správcovi na náklady hlbších šetrení majetkových pomerov dlžníka, ktoré je v takom prípade správca povinný uskutočniť. V prípade pochybností majú tiež právo navrhnúť premenu malého konkurzu na štandardné konanie.

Dúfame, že sme Vám v dnešnom blogu poskytli užitočné informácie ohľadom malého konkurzu. V prípade potreby poskytnutia právnych služieb nás neváhajte kontaktovať na pravnesluzby@4justice.sk. 

Zdroje:

Novela č.421/2020

Dôvodová správa k novele


V prípade, že máte záujem o naše právne služby, napíšte nám:

* - povinné položky


1 2 3 4 5 >