Blog

Rekodifikácia práva obchodných spoločností

V súčasnosti sa na Slovensku spravujú obchodné spoločnosti zákonom z roku 1991, ktorý bol takmer 50-krát novelizovaný. Keďže právo je ako živý strom, je potrebné ho prispôsobovať situáciám v spoločnosti. Preto Ministerstvo spravodlivosti 11.1.2021 zverejnilo na svojom webovom sídle Legislatívny zámer rekodifikácie práva obchodných spoločností. Pričom nová úprava obchodných spoločností by mala zohľadňovať všetky socio-ekonomické aspekty súčasnej situácie obchodných spoločností na Slovensku.

Jedným z východísk daného legislatívneho zámeru je aj zohľadnenie faktu, že život obchodných spoločností významne zasahuje elektronizácia, digitalizácia a automatizácia vnútorných procesov ako aj procesov vo vzťahu k vonkajšiemu prostrediu, čo moderné právo obchodných spoločností musí reflektovať.

V súčasnosti medzi obchodnými spoločnosťami na Slovensku prevláda spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.), ktorá tvorí viac ako 95 % všetkých spoločností na Slovensku. Akciové spoločnosti tvoria 3 % zo všetkých spoločností na Slovensku a ostatné právne formy spoločností či družstvá sú zastúpené minimálne.

V legislatívnom zámere sa preto napríklad navrhuje zachovanie iba štyroch právnych foriem obchodných spoločností, a to:

  • verejná obchodná spoločnosť (v.o.s.)
  • komanditná spoločnosť (k.s.)
  • spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.)
  • akciová spoločnosť (a.s.)

To znamená, že jednoduchá spoločnosť na akcie by už ďalej nebola obsiahnutá v našom právnom poriadku.

Všetky obchodné spoločnosti delíme na osobné a kapitálové. Osobné obchodné spoločnosti sú typické osobnou účasťou spoločníkov na podnikaní spoločnosti a patrí sem verejná obchodná spoločnosť a komanditná spoločnosť. Kapitálové spoločnosti sú typické kapitálovou účasťou spoločníkov na podnikaní spoločnosti (peňažné/nepeňažné vklady), teda nie je povinná ich osobná účasť na podnikaní spoločnosti. Sem patrí spoločnosť s ručením obmedzeným, akciová spoločnosť a jednoduchá spoločnosť na akcie.

Podstatné zmeny navrhované legislatívnym zámerom sa týkajú najmä kapitálových spoločností.

V prípade spoločnosti s ručením obmedzeným sa napríklad navrhuje zvážiť a zvoliť niektorý z modelov zníženia povinne vyžadovaného základného imania. V súčasnosti je minimálna výška základného imania stanovená na 5 000 €.

Navrhuje sa tiež možnosť zjednodušeného online založenia spoločnosti s ručením obmedzeným s využitím formulárov zakladateľských dokumentov s nižším poplatkom pri registrácii.

V prípade akciovej spoločnosti sa okrem iného navrhuje, aby nebol uzavretý okruh druhov akcií (akcia predstavuje práva akcionára ako spoločníka podieľať sa napríklad na zisku spoločnosti), ale aby akciová spoločnosť mohla určiť v stanovách vydávanie rôznych druhov akcií, s ktorými môžu byť spojené rôzne práva vymedzené stanovami.

Takisto sa navrhuje upraviť právo akcionára na informácie a nástroje na jeho uplatnenie.

Dúfame, že sme Vám dnešným blogom priniesli užitočné informácie o tom, čoho sa bude týkať plánovaná rekodifikácia práva obchodných spoločností. V prípade potreby využitia našich právnych služieb nás neváhajte kontaktovať na adrese pravnesluzby@4justice.sk.

Zdroj:

Legislatívny zámer rekodifikácie práva obchodných spoločností


V prípade, že máte záujem o naše právne služby, napíšte nám:

* - povinné položky


1 2 3 4 5 >