Blog

Slovník právnej terminológie – časť I

Slovník právnej terminológie –  časť I

Stalo sa vám niekedy, že ste nerozumeli právnikovi, pretože použil zložité právne či latinské slovíčko, alebo frázu? Alebo by ste sa jednoducho chceli lepšie vyznať v právnej terminológii? Vieme, že niektoré právne termíny sú zložité, majú cudzí základ a nepoužívajú sa bežne a preto sme sa rozhodli vám priniesť praktický slovník právnych výrazov.

Ad Acta – ku spisu – znamená „uložiť niečo do spisu“, teda prenesene „ukončiť záležitosť“.

Ad Hoc – znamená, že sa niečo vzťahuje iba na túto konkrétnu záležitosť, alebo môže označovať improvizované riešenie.

Amnestia – udelenie milosti odsúdeným hlavou štátu.

Bankrot – finančný úpadok, neschopnosť platiť dlhy.

De facto – v praxi, v skutočnosti.

De iure – podľa práva.

Dies a quo – začiatok lehoty.

Emitent – fyzická alebo právnická osoba, ktorá vydáva cenné papiere.

Enunciát – výroková časť súdneho rozhodnutia.

Ex offo (Ex officio) – z úradnej moci/povinnosti. Vykonanie úkonu bez udeleného príkazu, ale z vlastnej iniciatívy.

Ex post – dodatočne, následne.

Exekúcia – nútený výkon súdneho alebo iného úradného rozhodnutia.

Hnuteľná vec – každá vec, ktorá nie je nehnuteľnosťou. Teda, nie je vôbec spojená so zemou alebo s ňou nie je spojená pevným základom.

Judikatúra – rozhodnutia súdov, rozhodovania činnosti súdov.

Jurisdikcia – rozsah súdnej právomoci.

Mandát – poverenie/oprávnenie na vykonávanie funkcie.

Modus operandi – spôsob fungovania, alebo spôsob spáchania trestného činu.

Ne bis in idem – „nie dvakrát o tom istom“ – zásada, podľa ktorej nemožno vykonať druhýkrát rozhodnutie ohľadom tej istej veci.

Per rollam – obežníkom, písomne – vykonať hlasovanie písomne namiesto riadneho zasadnutia.

Dúfame, že sme vám dnešným slovníkom pomohli porozumieť uvedeným právnym výrazom a pokiaľ by ste potrebovali právne zastúpenie, neváhajte nás kontaktovať na: pravnesluzby@4justice.sk.


V prípade, že máte záujem o naše právne služby, napíšte nám:

* - povinné položky


1 2 3 4 >