Blog

Vydržanie

S účinnosťou od prvého mája bolo do Zákona číslo 161/2015 Z.z. Civilný mimosporový poriadok zavedené nové konanie, a to konanie o potvrdení vydržania.

Konanie slúži osobám, ktoré v dobrej viere užívajú nehnuteľnosť, o ktorej si či už na základe predošlej dohody s vlastníkom alebo daru od svojich príbuzných myslia, že je ich, avšak kataster nehnuteľností ich ako vlastníkov nehnuteľnosti neeviduje.

Nové konanie je konaním návrhovým, čiže osoba ktorá o sebe tvrdí, že vlastnícke právo nadobudla vydržaním, musí za účelom potvrdenia vydržania tento návrh podať. Príslušný je v tomto prípade súd, v ktorého obvode sa nehnuteľnosť nachádza.

Náležitosťami návrhu sú:

  1. uvedenie skutočností, z ktorých navrhovateľ vychádza, a ktoré svedčia o tom, že splnil podmienky vydržania (podmienka oprávnenej držby – dar, kúpa, uplynutie času – 10 rokov),
  2. označenie nehnuteľnosti, ktorej sa návrh týka podľa údajov z katastra nehnuteľností,  
  3. označenie dňa, kedy navrhovateľ nadobudol vlastnícke právo.   

Tieto skutočnosti musí navrhovateľ osvedčiť[1] (pod pojmom osvedčiť sa podľa dôvodovej správy k zákonu rozumie: predložiť dôkazy, ktoré svedčia o tom, že navrhovateľ splnil  podmienky vydržania – listiny, čestné vyhlásenia, potvrdenia).

Účastníkmi konania o potvrdení vydržania sú:

      1. navrhovateľ,

      2. ten, kto má v čase začatia konania o potvrdení vydržania zapísané na liste vlastníctva vlastnícke právo k nehnuteľnosti alebo vecné právo k nehnuteľnosti, ktorej sa konanie o potvrdení vydržania týka,

      3. správca lesného pozemku,

      4. Slovenský pozemkový fond.

Súd následne návrh preskúma a zameria sa na to, či navrhovateľ osvedčil nadobudnutie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti. V tejto časti môže súd vykonávať aj vlastné šetrenie. Ak súd dospeje k záveru, že navrhovateľ splnil podmienky vydržania, vydá vyzývacie uznesenie, toto vyzývacie uznesenie sa povinne zverejňuje:

a) v Obchodnom vestníku,

b) na úradnej tabuli obce, v ktorej katastrálnom území sa nachádza nehnuteľnosť, ktorá je predmetom konania o potvrdení vydržania.

Proti návrhu na potvrdenie vydržania je možnosť podať námietky v lehote, ktorú stanoví súd, ktorá nesmie byť kratšia ako 6 mesiacov od zverejnenia vyzývacieho uznesenia.

Ak súd námietky považuje za dôvodné, tak návrh na potvrdenie vydržania zamietne.

V opačnom prípade súd vydá uznesenie o potvrdení vydržania, ktoré obsahuje:

1. označenie účastníkov,

2. označenie nehnuteľnosti podľa údajov z katastra nehnuteľností, ktorá je predmetom vydržania,

3. označenie dňa, kedy navrhovateľ nadobudol vlastnícke právo k nehnuteľnosti.

V tomto prípade súd len potvrdí nadobudnutie vlastníckeho práva ku dňu, ktorý navrhovateľ v návrhu označil. Keďže pôjde o súdne rozhodnutie, kataster nehnuteľností zapíše nového vlastníka v konaní o zázname.

Dúfame, že sme Vám v dnešnom blogu priniesli užitočné informácie o novom postupe vydržania. V prípade, ak by ste mali záujem využiť naše právne služby, neváhajte nás kontaktovať na: pravnesluzby@4justice.sk.


[1] Zákon číslo 161/2015 Z.z. Civilný mimosporový poriadok v znení neskorších predpisov


V prípade, že máte záujem o naše právne služby, napíšte nám:

* - povinné položky


1 2 3 4 5 >