Blog

Zmluvné predkupné právo

O problematike predkupného práva sme už hovorili v našom príspevku na tému Podielové spoluvlastníctvo. Predkupné právo v zmysle podielového spoluvlastníctva je tiež možné označiť ako tzv. zákonné predkupné právo. Dnes sa však pozrieme na problematiku tzv. zmluvného predkupného práva.

Zmluvné predkupné právo nachádzame upravené v § 602 až v § 606 Občianskeho zákonníka, v časti upravujúcej kúpnu zmluvu. Predkupné právo sa v tomto prípade môže dohodnúť ako vedľajšie zmluvné dojednanie, ktoré:

  1. bude pôsobiť iba medzi zmluvnými stranami (tiež je označované ako záväzkové právo), alebo
  2. bude pôsobiť aj voči právnym nástupcom kupujúceho, ak sa to týka nehnuteľností (tiež je označované ako vecné právo).

Podstatou predkupného práva podľa § 602 až § 606 Občianskeho zákonníka je to, že kupujúci si vec kupuje s výhradou, podľa ktorej, ak sa v budúcnosti rozhodne túto vec predať alebo inak scudziť, tak je povinný ju prvotne ponúknuť na predaj predávajúcemu, od ktorého si túto vec kúpil.

Zmluvné predkupné právo má v Občianskom zákonníku upravené aj podmienky, za akých by sa malo uskutočniť. Týmito podmienkami sú:

  1. dohoda o dobe, do kedy sa má predaj uskutočniť. Ak k dohode nedôjde, tak oprávnená osoba musí do ôsmich dní vyplatiť kúpnu cenu, ak je predávanou vecou hnuteľná vec, alebo do dvoch mesiacov po ponuke, ak je predávanou vecou nehnuteľná vec. Pokiaľ by dohoda o dobe, do kedy sa má predaj uskutočniť alebo po ôsmich dňoch, resp. dvoch mesiacov uplynie bez toho, že by predaj nastal, tak predkupné právo zanikne;
  2. ponuka na predaj veci sa musí uskutočniť ohlásením všetkých podmienok a pokiaľ by predávaná vec bola nehnuteľnosť, tak ponuka musí byť písomná;
  3. oprávnený, ktorý môže vec kúpiť musí zaplatiť cenu ponúknutú predávajúcim, pokiaľ sa nedohodli inak.

Pokiaľ by ten, kto je zo zmluvného predkupného práva povinný porušil svoju povinnosť, tak osoba, ktorá je z predkupného práva oprávnená, sa môže domáhať od osoby, ktorá kúpila predávanú vec od povinného z predkupného práva, aby mu ju ponúkla na predaj. Pokiaľ oprávnený, ktorého predkupné právo bolo týmto spôsobom porušené, si svoje predkupné právo u osoby, ktorá predávanú vec od povinného odkúpila neuplatní, tak predkupné právo oprávneného zostáva zachované.

Dúfame, že Vás dnešný príspevok zaujal, obohatil Vaše vedomosti a v prípade, ak by ste potrebovali kvalitné právne zastúpenie neváhajte nás kontaktovať na našej e-mailovej adrese pravnesluzby@4justice.sk.

Zdroje: Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník


V prípade, že máte záujem o naše právne služby, napíšte nám:

* - povinné položky


1 2 3 4 >