Blog

Ako je to s premlčaním a zánikom pohľadávok?

Pohľadávka predstavuje oprávnenie jedného z účastníkov právneho vzťahu –  veriteľa, ktorý môže od druhého účastníka právneho vzťahu – dlžníka požadovať plnenie (napr. zaplatenie peňažnej sumy) vzniknuté z určitého právneho dôvodu – záväzku (napr. zmluvy).

Pri premlčaní pohľadávok je potrebné odlišovať dve časové roviny plynutia premlčacej doby. Ak má veriteľ voči dlžníkovi pohľadávku (napr. z nezaplatenej faktúry), uplatní si takýto nárok voči dlžníkovi na súde žalobou. V rámci občianskoprávnych vzťahov (právnych vzťahov založených podľa Občianskeho zákonníka) je všeobecná premlčacia doba tri roky (dĺžka premlčacej doby nie je vždy trojročná, preto je potrebné určovať ju v závislosti od konkrétneho právneho vzťahu). Ak veriteľ nepodal žalobu na súde včas – v rámci plynutia trojročnej premlčacej doby, dlžník môže v súdnom konaní vzniesť námietku premlčania a súd veriteľovi právo z pohľadávky neprizná. V takomto prípade sa teda pohľadávka uplynutím premlčacej doby stala právne nevymáhateľnou (súd veriteľovi právo nepriznal) avšak nezanikla. Znamená to teda, že dlžník môže svoj dlh voči veriteľovi aj naďalej dobrovoľne splniť. Zároveň je potrebné zdôrazniť nevyhnutnosť vznesenia námietky premlčania v súdnom konaní, pretože nie je povinnosťou súdu skúmať uplynutie premlčacej doby, ale právom dlžníka, aby premlčanie pohľadávky v prípade uplynutia premlčacej doby namietal. Bez vznesenia námietky premlčania by sa teda súd uplynutím premlčacej doby vôbec nezaoberal a veriteľovi by priznal hoci aj premlčané právo.

Ak by však nastala situácia, že by veriteľ po podaní žaloby na súde ako žalobca preukázal svoje tvrdenia pred súdom a dlžník ako žalovaný nevzniesol námietku premlčania, prípadne aj vzniesol námietku premlčania, no premlčacia doba ešte neuplynula, súd by veriteľovi právo z pohľadávky priznal. Tu sa dostávame k druhej časovej rovine, kedy by právoplatnosťou takéto súdneho rozhodnutia začala plynúť nová – desaťročná premlčacia doba, v rámci ktorej by si veriteľ právo priznané právoplatným súdnym rozhodnutím mohol uplatniť v exekučnom konaní. V rámci exekučného konania môže dlžník namietať premlčanie veriteľovho práva, no toto právo sa premlčí najskôr uplynutím desiatich rokov od právoplatnosti súdneho rozhodnutia, ktorým bolo veriteľovi priznané.

Od premlčania pohľadávky je potrebné odlišovať zánik pohľadávky, ku ktorému najčastejšie dochádza splnením dlhu dlžníka veriteľovi, prípadne dohodou dlžníka s veriteľom o nahradení záväzku iným záväzkom, či započítaním, ak majú veriteľ a dlžník vzájomné pohľadávky rovnakého druhu.

Viac o tom, čo to premlčanie vlastne je a koľko trvá sa môžete dočítať v našom druhom článku.

Dúfame, že bol pre vás dnešný článok na túto stále aktuálnu tému zaujímavý a užitočný. V prípade potreby právnych služieb aj v súvislosti s premlčaním a zánikom pohľadávok nás neváhajte kontaktovať na pravnesluzby@4justice.sk.


V prípade, že máte záujem o naše právne služby, napíšte nám:

* - povinné položky


1 2 3 4 5 >