Blog

Kedy je potrebné podať návrh na vyhlásenie konkurzu a čo všetko to obnáša?

Tak, ako sme spomenuli v predchádzajúcom článku: Kedy vám môže reštrukturalizácia pomôcť?, v prípade, ak sa osoba dostane do úpadku vo forme predlženia (predlženie v podstate znamená, že dlžník má viac ako jedného veriteľa a hodnota jeho záväzkov presahuje hodnotu jeho majetku), je povinná podať Návrh na vyhlásenie konkurzu do 30 dní, od kedy sa dozvedela alebo sa pri zachovaní odbornej starostlivosti mohla dozvedieť o predlžení. V prípade, ak to neurobí a nesplní si svoju povinnosť, tak jej hrozí pokuta vo výške 12.500,- EUR a zároveň aj zodpovednosť za škodu spôsobenú veriteľom (bližšie pozri: https://www.4justice.sk/pokuty-pre-konatelov-a21-66).

Rovnako ako v prechádzajúcom článku aj tu si dovolíme upozorniť na ústretový krok zo strany vlády a to na Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid-19 a v justícii, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony:

„Lehota, v ktorej je dlžník povinný podať na svoj majetok návrh na vyhlásenie konkurzu v prípade predĺženia, ktoré nastalo v čase od 12. marca 2020 do 30. apríla 2020, je 60 dní.“

Radi by sme Vás upozornili na skutočnosť, že návrh na vyhlásenie konkurzu je oprávnený podať aj Váš veriteľ. V prípade, ak tak urobí, tak je potrebné z Vašej strany vedieť osvedčiť svoju platobnú schopnosť. Ak platobnú schopnosť neosvedčíte, tak súd vyhlási na váš majetok  konkurz.

V prípade, ak sa rozhodnete podať Návrh na vyhlásenie konkurzu, tak k tomuto Návrhu je z Vašej strany potrebné pripojiť:

  • zoznam majetku,
  • zoznam záväzkov,
  • zoznam spriaznených osôb,
  • poslednú riadnu individuálnu účtovnú závierku spolu s mimoriadnou individuálnou účtovnou závierkou, ak bola vyhotovená neskôr ako posledná riadna individuálna účtovná závierka,
  • ak bola individuálna účtovná závierka predmetom overovania audítorom, k návrhu je potrebné pripojiť aj správu audítora.

V súvislosti s podaním Návrhu na vyhlásenie konkurzu je potrebné zároveň zaplatiť aj preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 1.500,- EUR a doklad o zaplatení preddavku je potrebné pripojiť k Návrhu.

Povinnosť zaplatiť vyššie uvedený preddavok nemá likvidátor dlžníka, ktorý vykonal likvidačnú účtovnú súvahu a zistil, že majetok dlžníka nepostačuje ani na úhradu preddavku. V tomto prípade však odmenu a výdavky predbežného správcu platí štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu dlžníka, alebo štatutárny orgán či člen štatutárneho orgánu dlžníka, ktorý vykonával funkciu naposledy.

Následne, ak Návrh na vyhlásenie konkurzu spĺňa zákonom ustanovené náležitosti, súd najneskôr do 15 dní od doručenia návrhu rozhodne o začatí konkurzného konania.

Ak sa konkurzné konanie začalo na základe návrhu dlžníka, súd najneskôr do piatich dní od začatia konkurzného konania vyhlási na majetok dlžníka konkurz alebo dlžníkovi v rovnakej lehote ustanoví predbežného správcu, ak má pochybnosti o jeho majetnosti.

Ustanovený správca v rámci predbežnej správy ako aj v rámci vyhláseného konkurzu skúma majetok dlžníka s prihliadnutím aj na splnenie povinnosti podať Návrh na vyhlásenie konkurzu včas. V prípade, ak správca zistí nesplnenie povinnosti podať Návrh na vyhlásenie konkurzu včas, tak konkurzu podlieha aj zmluvná pokuta vo výške 12.500,- EUR, ktorú budú povinné zaplatiť osoby, ktoré porušili svoju povinnosť podať Návrh na vyhlásenie konkurzu včas.

V prípade, ak Vám vyššie uvedená povinnosť hrozí, prípadne Vám už vznikla, neváhajte sa na nás obrátiť, radi Vám s prípravou Návrhu na vyhlásenie konkurzu pomôžeme a pripravíme Vás na celý tento proces, nakoľko Váš prípad vieme posúdiť aj z hľadiska správcov konkurznej podstaty.


V prípade, že máte záujem o naše právne služby, napíšte nám:

* - povinné položky


1 2 3 4 >