Blog

Verejné obstarávanie z pohľadu uchádzača

V dnešnom blogu si priblížime oblasť verejného obstarávania z pohľadu uchádzača. Proces verejného obstarávania rozlišuje záujemcu a uchádzača. Záujemca je hospodársky subjekt, ktorý má záujem o účasť vo verejnom obstarávaní, ale ešte nepredložil ponuku. Uchádzač je hospodársky subjekt, ktorý už predložil ponuku. Hospodárskym subjektom sa rozumie fyzická, právnická osoba alebo skupina takýchto osôb, ktorá zároveň na trh dodáva tovar, uskutočňuje stavebné práce alebo poskytuje službu.

Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky osobného postavenia, finančného a ekonomického postavenia a technickej alebo odbornej spôsobilosti.

Medzi podmienky osobného postavenia patria najmä:

 • hospodársky subjekt, jeho štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, člen dozorného orgánu, prokurista, ktorý je bezúhonný (vzťahuje sa len na určité trestné činy, ako trestný čin korupcie, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti,...),
 • nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti,
 • nemá nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu,
 • nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
 • je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
 • nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
 • nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva, za ktoré by mu bola právoplatne uložená sankcia, 
 • nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností.

Svoje finančné a ekonomické postavenie hospodársky subjekt preukazuje:

 • vyjadrením banky,
 • potvrdením o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania alebo potvrdením o poistení zodpovednosti za škodu podnikateľa (ak je potrebné podľa osobitného zákona),
 • súvahou alebo výkazom o majetku a záväzkoch alebo
 • prehľadom o celkovom obrate najviac za posledné 3 hospodárske roky.

Technická alebo odborná spôsobilosť sa preukazuje v závislosti od toho, čo sa obstaráva a od druhu zákazky, či koncesie, môže ísť napríklad o predlženie:

 • zoznamu dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania, pričom musí tento zoznam obsahovať ceny, lehoty dodania a odberateľov,
 • zoznamu stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania, pričom musí tento zoznam obsahovať ceny, miesta a lehoty uskutočnenia stavebných prác,
 • opisu technického vybavenia, študijných a výskumných zariadení a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality,...

Je však potrebné doplniť, že okrem vyššie uvedeného si môže verejný obstarávateľ stanoviť aj iné podmienky, pričom však musia byť v súlade s princípmi verejného obstarávania, ktorými sme sa zaoberali v predchádzajúcom blogu (https://www.4justice.sk/verejne-obstaravanie--principy-a21-196). Ďalšie podmienky môžete nájsť napríklad v rámci zverejnených dokumentov potrebných na vypracovanie ponuky. Tieto dokumenty je verejný obstarávateľ povinný zverejniť.

Dúfame, že sme vám v dnešnom blogu priniesli užitočné informácie ohľadom verejného obstarávania. V prípade potreby právnych služieb nás neváhajte kontaktovať na pravnesluzby@4justice.sk.

Zdroj:

Zákon č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov,


V prípade, že máte záujem o naše právne služby, napíšte nám:

* - povinné položky


1 2 3 4 5 >