Blog

Ako napísať závet?

Chystáte sa spísať závet, no neviete ako na to? Pýtate, sa či je nutné ísť k notárovi? Alebo ako napíše závet človek so zrakovou poruchou? Aj na tieto otázky vám odpovieme v dnešnom blogu.

V prvom rade by sme radi uviedli, že závet môže človek napísať či už vlastnoručne, alebo ho môže vyhotoviť inou formou za účasti svedkov alebo formou notárskej zápisnice. Závet musí byť poručiteľom vždy podpísaný a v prípade, že nebol písaný vlastnoručne, musí poručiteľ pred dvoma svedkami súčasne vyhlásiť, že daná písomnosť obsahuje jeho poslednú vôľu. Svedkovia sa v tomto prípade musia tiež na závet podpísať.

Ak človek, ktorý chce spísať závet, nemôže čítať alebo písať, musí svoju poslednú vôľu prejaviť pred tromi svedkami naraz, ktorý sa na listinu podpíšu. V listine musí byť uvedené, že poručiteľ nemôže písať alebo čítať. Listina musí byť poručiteľovi prečítaná a musí byť na nej uvedené, kto ju napísal, kto ju prečítal a akým spôsobom poručiteľ dosvedčil, že listina naozaj obsahuje jeho pravú vôľu. Pisateľom a predčitateľom môžu byť aj svedkovia, ale vždy musí ísť o dve rôzne osoby.

Podobne je to v prípade, že závet chce spísať nevidomá osoba. V tomto prípade vyjadrí poručiteľ svoju vôľu tiež pred tromi svedkami a listina mu musí byť prečítaná.

V prípade, že svoju poslednú vôľu chce spísať nepočujúca osoba, ktorá nemôže čítať alebo písať, ju môže prejaviť formou notárskej zápisnice alebo opäť pred tromi svedkami, ktorí ovládajú znakovú reč a ktorí sa na listinu podpíšu. Listina, v ktorej bude vôľa poručiteľa spísaná, musí byť preložená do znakovej reči. Opäť platí, že v listine musí byť uvedené, že poručiteľ nemôže písať alebo čítať, kto ju napísal, kto ju nahlas prečítal a akým spôsobom poručiteľ dosvedčil, že listina naozaj obsahuje jeho pravú vôľu.

Maloleté osoby, ktoré dovŕšili 15 rokov, môžu prejaviť poslednú vôľu iba formou notárskej zápisnice.

Ktoré osoby môžu byť svedkami?

Podľa Občianskeho zákonníka: „Svedkami môžu byť iba osoby, ktoré sú spôsobilé na právne úkony. Svedkami nemôžu byť nevidomé, nepočujúce, nemé osoby, tie, ktoré nepoznajú jazyk, v ktorom sa prejav vôle robí, a osoby, ktoré majú podľa závetu dediť.“

Zároveň by sme radi dodali, že svedkom, pisateľom, predčitateľom ani tlmočníkom nesmie byť závetom povolaná osoba, ani zákonný dedič ani osoby im blízke.

Hoci zákon povoľuje rôzne spôsoby spísania poslednej vôle, radi by sme vám odporúčali, aby ste v prípade spísania poslednej vôle navštívili notára a spísali ju formou notárskej zápisnice.

Dúfame, že sme vám vaše otázky týkajúce sa závetu objasnili a v prípade, ak by ste mali akékoľvek ďalšie otázky ohľadom dedičského konania, alebo potrebujete právne zastúpenie, neváhajte nás kontaktovať a napíšte nám na: office@justice.sk