Blog

Zmeny v Zákonníku práce

Najnovšie zmeny v Zákonníku práce sa týkajú konkrétne zamestnancov, ktorí boli vyslaní hosťujúcim zamestnávateľom na výkon práce pri poskytovaní služieb z iného členského štátu Európskej Únie na územie Slovenskej republiky. Hosťujúcim zamestnávateľom sa rozumie zamestnávateľ, ktorý vysiela daných zamestnancov, pričom je usadený v inom členskom štáte Európskej Únie.

Prvou zmenou je rozšírenie pracovných podmienok, alebo teda rozšírenie tvrdého jadra. Ide o to, že na vyslaného zamestnanca sa nevzťahuje celý právny poriadok krajiny, do ktorej je vyslaný, ale iba tzv. tvrdé jadro. U nás sa tvrdé jadro nachádza v Zákonníku práce. Spomínané tvrdé jadro si môžeme predstaviť ako ustanovenia vzťahujúce sa výlučne na vyslaných zamestnancov a hosťujúcich zamestnávateľov.  Teda možno povedať, že pokiaľ na území Slovenskej republiky pracuje vyslaný zamestnanec, tak sa naňho z  pracovnoprávneho hľadiska vzťahuje iba tvrdé jadro. Toto tvrdé jadro sa zmenou Zákonníka práce rozšírilo o dve podmienky, a to konkrétne podmienka ubytovania, ktoré zamestnávateľ poskytuje zamestnancom a podmienka náhrady cestovných výdavkov, náhrady výdavkov za ubytovanie a stravné pri pracovnej ceste alebo pri ceste do obvyklého miesta výkonu práce na území Slovenskej republiky. To znamená, že v prípade, ak hosťujúci zamestnávateľ vyšle svojho zamestnanca na výkon práce na Slovensko, tak mu musí zabezpečiť ubytovanie podľa podmienok a pravidiel platných na Slovensku, a taktiež náhrady pri pracovnej ceste podľa slovenského zákona.

Ďalšou podmienkou, ktorá tvorí tvrdé jadro je, že hosťujúci zamestnávateľ je povinný zabezpečiť svojim vyslaným zamestnancom rovnaké odmeňovanie, ako majú bežní zamestnanci v našom štáte. To znamená, že zamestnávateľ ktorý vysiela zamestnanca na Slovensko, mu bude musieť zaplatiť aj príplatky, príp. odmeny, na ktoré majú zamestnanci na území SR nárok.

Novela Zákonníka práce prináša aj časové obmedzenie vyslania zamestnanca, a to konkrétne na 12 mesiacov. Samozrejme zákon nám poskytuje možnosť predĺžiť túto dobu na 18 mesiacov, avšak iba v prípade, ak to hosťujúci zamestnávateľ oznámi spolu s odôvodnením nášmu Národnému inšpektorátu práce. V prípade, ak by vyslaný zamestnanec vykonával prácu na území Slovenskej dlhšie ako 12 mesiacov (resp. 18 mesiacov ak požiadal o predĺženie), tak sa na jeho pracovnoprávny vzťah nevzťahujú iba pracovné podmienky v tvrdom jadre, ale všetky pracovnoprávne podmienky, ktoré platia na území SR. Okrem 3 prípadov, a to :

  • založenia, vzniku, skončenia a zániku pracovnoprávneho vzťahu,
  • výkonu inej zárobkovej činnosti a
  • obmedzenia zárobkovej činnosti po skončení pracovného pomeru. 

 Aby sme to trošku zhrnuli, tak v prípade ak nemecký zamestnávateľ (N) vyšle svojho zamestnanca (Z) na Slovensko za účelom výkonu práce na 12 mesiacov, tak sa na (Z) vzťahujú pracovnoprávne podmienky tvrdého jadra. Ak však by (N) vyslal (Z) na Slovensko za účelom výkonu práce na 24 mesiacov, v takom prípade by sa na (Z) vzťahovali všetky pracovnoprávne podmienky, ktoré platia na území SR.

Dúfame, že sme Vám poskytli užitočné informácie ohľadom zmeny Zákonníka práce a v prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na emailovej adrese pravnesluzby@4justice.sk

Zdroje :

Zákonník práce

https://www.podnikajte.sk/pravo-a-legislativa/zmeny-zakonnika-prace-2020