Blog

Konateľ │ Spoločník

Konateľ a spoločník v spoločnosti s ručením obmedzeným majú každý svoje postavenie a takisto práva a povinnosti. V dnešnom blogu si práve tieto práva a povinnosti priblížime a takisto poukážeme na ich postavenie v spoločnosti.

Spoločníkom je zjednodušene osoba, ktorá vlastní spoločnosť s ručením obmedzeným. Samozrejme, spoločnosť môže vlastniť viacero vlastníkov, a teda môže mať aj viacero spoločníkov. Spoločníci sa zapisujú do Obchodného registra spolu s výškou ich vkladov. Informácia o splatených alebo nesplatených vkladoch je dôležitá z hľadiska ručenia jednotlivých spoločníkov za porušenie záväzkov spoločnosti, pretože spoločník ručí za záväzky spoločnosti do výšky svojho nesplatného vkladu zapísaného v obchodnom registri. Čo znamená, že spoločník, ak splatí svoj vklad celý, tak nebude ručiť za záväzky spoločnosti vôbec.

Ako sme vyššie uviedli, s postavením spoločníka sa spájajú aj práva a povinnosti, a to napríklad:

 • spoločník je povinný splatiť svoj vklad,
 • každý spoločník môže mať iba jeden obchodný podiel (obchodný podiel predstavuje práva a povinnosti spoločníka a im zodpovedajúcu účasť na spoločnosti),
 • spoločník môže svoj obchodný podiel zmluvou previesť na iného spoločníka so súhlasom valného zhromaždenia,
 • spoločník môže previesť svoj obchodný podiel na inú osobu, ak to pripúšťa spoločenská zmluva,
 • na obchodný podiel možno zriadiť záložné právo,
 • spoločníci vykonávajú svoje práva týkajúce sa riadenia spoločnosti a kontroly jej činnosti na valnom zhromaždení,
 • spoločníci majú najmä právo požadovať od konateľov informácie o záležitostiach spoločnosti a nahliadať do dokladov spoločnosti,
 • spoločníci majú nárok na podiel zo zisku v pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom.

Konateľ je štatutárnym orgánom spoločnosti s ručením obmedzeným. Konateľov vymenúva valné zhromaždenie z radov spoločníkov alebo iných fyzických osôb. A teda konateľom môže byť aj spoločník ale nemusí.

K právam a povinnostiam konateľa patria napríklad:

 • konateľ koná v mene spoločnosti,
 • konateľ rozhoduje o obchodnom vedení spoločnosti,
 • konateľ je povinný zabezpečiť riadne vedenie predpísanej evidencie a účtovníctva,
 • konateľ je povinný viesť zoznam spoločníkov,
 • konateľ je povinný informovať spoločníkov o záležitostiach spoločnosti,
 • svoju pôsobnosť konateľ vykonáva s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami spoločnosti a všetkých jej spoločníkov,

Možno teda zhrnúť, že spoločník predstavuje majiteľa firmy a konateľ je zas štatutárnym orgánom firmy, koná v jej mene a zabezpečuje obchodné vedenie spoločnosti.

Dúfame, že sme vám v dnešnom blogu priniesli užitočné informácie ohľadom postavenia konateľa a spoločníka v spoločnosti s ručením obmedzeným. V prípade potreby právnych služieb nás neváhajte kontaktovať na pravnesluzby@4justice.sk.

Zdroj:

Obchodný zákonník