Blog

Môže sa veriteľ domáhať zrušenia osobného bankrotu u svojho dlžníka?

Zbavenie sa dlhov prostredníctvom osobného bankrotu (oddlženia) je záchranným kolesom pre dlžníkov, ale zlou správou pre veriteľov. Je možné domáhať sa jeho zrušenia v prípade, že súd už o oddlžení rozhodol? 

Osobnému bankrotu sme sa venovali aj v predchádzajúcich článkoch, pripomeňme si však základné definície. Osobný bankrot je totiž hovorový výraz, ktorý žiadny právny predpis Slovenskej republiky nepozná. Pozná však proces, na ktorý sa pojmom bežne odkazuje, a to oddlženie

Ide o zákonom upravený proces, ktorým sa fyzická osoba (podnikateľ aj nepodnikateľ) môže zbaviť svojich dlhov v prípade, že je platobne neschopná a vedie sa voči nej exekučné konanie. Platobná neschopnosť znamená neschopnosť plniť 180 dní po lehote splatnosti minimálne jeden peňažný záväzok. 

Oddlženie prebieha formou konkurzu alebo splátkového kalendára - pre bližšie informácie o tom, komu sú jednotlivé formy určené, sa vráťte k nášmu predchádzajúcemu textu. Môže sa však veriteľ domáhať zrušenia oddlženia, ak o ňom bolo už raz súdne rozhodnuté?

Áno, môže. Každý veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa jeho zrušenia podaním návrhu voči dlžníkovi prípadne voči jeho dedičom, a to do šiestich rokov od oddlženia (určenia splátkového kalendára alebo vyhlásenia konkurzu). Ak bude jeho návrh úspešný a oddlženie sa zruší, splatné budú opäť všetky dlhy voči všetkým veriteľom, a teda nielen záväzky voči sťažovateľovi. Dlžník zároveň nebude môcť požiadať o oddlženie ďalších 10 rokov.

Aby sa tak ale stalo, musí sa preukázať, že dlžník nemal poctivý zámer, ktorý sa definuje ako úprimná snaha riešiť svoj dlh v medziach svojich schopností a možností. Znamená to napríklad, že dlžník úmyselne neuviedol časť svojho majetku, vedome zamlčal dôležité informácie alebo niektorého z veriteľov, či sa dokonca do platobnej neschopnosti cielene priviedol. Dôvodom na zrušenie je aj neplnenie si dohodnutých povinností, napríklad keď dlžník bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní splátkový kalendár alebo neplatí výživné na dieťa.


Ak ste teda platobne neschopnou fyzickou osobou, ktorá má záujem inštitút oddlženia využiť, je nutné dávať si pozor a plniť všetky povinnosti aj podmienky definované ako poctivý zámer. Ich konkrétny výpis nájdete tu.