Blog

Podielové spoluvlastníctvo

    Okrem výlučného vlastníctva a BSM (prečítajte si náš blog o BSM) pozná naša právna úprava aj podielové spoluvlastníctvo. O podielovom spoluvlastníctve hovoríme vtedy, keď sú vlastníkmi určitej veci viaceré osoby.  Napríklad jednu garáž vlastnia dvaja súrodenci.

   Veci nám však nie len slúžia, ale je potrebné sa o nich starať, poprípade uhrádzať mesačne náklady na danú vec. Môžeme teda povedať, že každý podielový spoluvlastník má určité práva a povinnosti.  Na to, aby sme vedeli, v akej miere sa každý z podielových spoluvlastníkov má podieľať na právach a povinnostiach, nám slúžia tzv. spoluvlastnícke podiely. Podiely môžu byť vyjadrené buď percentuálne(50%) alebo zlomkom (1/2). Čiže, ak by (X) bol podielovým spoluvlastníkom garáže v podiele 50% (1/2), tak by hradil polovicu prípadných nákladov. Výšku spoluvlastníckeho podielu možno určiť najmä:

  1. Právnym úkonom, napríklad dohodou o kúpe spoločnej veci,
  2. Právnym predpisom, napríklad pri vyporiadaní BSM po uplynutí 3 rokov od rozvodu,
  3. Rozhodnutím súdu, napr. pri vyporiadaní dedičstva.

   Ak výška spoluvlastníckeho podielu nie je určená, podiely všetkých spoluvlastníkov sú rovnaké.

    Čo však v prípade, ak jeden zo spoluvlastníkov chce urobiť zmeny na spoločnej veci, napríklad vymeniť okná, ale ostatní s tým nesúhlasia? V tomto prípade nám zákon hovorí, že rozhodne väčšina. Táto väčšina sa však počíta podľa veľkosti podielov, nie podľa počtu spoluvlastníkov. Napr. máme troch spoluvlastníkov, (A) má podiel 50%, (B) má podiel 25% a (C) má podiel 25%. Pokiaľ by (B) a (C) chceli vymeniť okná na spoločnej veci, ale (A) by nesúhlasil, tým pádom nemajú väčšinu (podielovú). Pokiaľ by išlo o dôležitú zmenu spoločnej veci, prehlasovaní spoluvlastníci majú možnosť žiadať súd, aby o zmene rozhodol on.

Kedy ide o dôležitú zmenu spoločnej veci? V zásade sa za dôležitú zmenu považuje taká zmena, ktorá sa dotýka samej podstaty veci (napr. prestavba rodinného domu na penzión)

    V praxi môže nastať aj situácia, kedy sa jeden z podielových spoluvlastníkov rozhodne svoj podiel previesť na inú osobu. V takom prípade naša právna úprava berie ohľad aj na záujmy ostatných spoluvlastníkov. A to konkrétne tak, že im priznáva predkupné právo. Toto predkupné právo im však patrí iba v prípade, ak nejde o prevod podielu blízkej osobe (sestre, dcére, atď). Predkupné právo spoluvlastníkov znamená, že spoluvlastník, ktorý chce previesť svoj podiel, je povinný ho najskôr ponúknuť ostatným spoluvlastníkom, pričom v ponuke musí oznámiť všetky podmienky. Pokiaľ je spoločnou vecou nehnuteľná vec (napr. pozemok, stavba), tak táto ponuka musí byť urobená písomne. Čiže, ak garáž vlastní (B), (S) a (B) sa rozhodne svoj podiel predať, musí ho najskôr písomne ponúknuť (S). V prípade, ak by (B) prevádzal podiel na svoju sestru, tak (S) predkupné právo nepatrí, pretože ide o blízku osobu (B).

   Dúfame, že sme vám vaše otázky týkajúce sa podielového spoluvlastníctva objasnili a v prípade, ak by ste potrebovali využiť právne služby, neváhajte nás kontaktovať na: pravnesluzby@4justice.sk.

Zdroje:

Občianske právo hmotné, J. Lazar a kolektív

Občiansky zákonník č.40/1964 Z.z.