Blog

Opatrenie č. 4 na podporu SZČO a jednoosobových s.r.o.

V predchádzajúcom článku sme vám priniesli zhrnutie troch opatrení, ktorými štát podporí podnikateľov, aby prekonali negatívne dopady opatrení štátu súvisiacich so šírením COVID-19.

Dňa 23.04.2020 bola spustená ďalšia forma podpory, a to podpora pre SZČO a jednoosobové sročky, ktoré od 13.03.2020 nemajú žiaden iný príjem, teda iný príjem z podnikania, zo zamestnania alebo iný príjem. Za príjem sa pre účely tohto opatrenia považuje akýkoľvek iný príjem, a to aj akákoľvek forma dôchodku. Táto podpora je určená pre tie SZČO, ktoré nedosiahli za predchádzajúci rok taký príjem, aby im vznikla povinnosť registrácie do Sociálnej poisťovne a povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne. SZČO zároveň nesmie mať zrušenú alebo pozastavenú činnosť.

Za SZČO sa podľa opatrenia č. 4 považuje aj fyzická osoba, ktorá je jediným spoločníkom a konateľom spoločnosti s ručením obmedzeným. Nesmie však byť jej zamestnancom a ani spoločníkom v inej spoločnosti s ručením obmedzeným. Ak ide o jednoosobovú s. r. o., jej zisk po zdanení za rok 2019 nesmie presiahnuť 9600,00 Eur a zároveň kumulatívny obrat za rok 2019 je minimálne 2400 eur.

Výška príspevku za mesiac marec 2020 je 105,00 Eur a za mesiace apríl a máj 2020 vo výške 210,00 Eur. Žiadosť za marec je potrebné podať do 15.05.2020, za mesiace apríl a máj je potrebné žiadosť predložiť do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca.

Opätovne aj pri príspevku podľa opatrenia č. 4 platí, že o neho môže žiadať iba subjekt, ktorý ku 01.02.2020 vznikol a začal prevádzkovať svoju činnosť a ku dňu 31.12.2019 nebol podnikom v ťažkostiach.

Podnikom v ťažkostiach pre účely opatrení je podnik, ktorý nemá dostatok vlastných zdrojov alebo finančných prostriedkov, ktoré môže získať od svojich spoločníkov alebo zo zdrojov na trhu, ktoré by pokryli jeho straty. Potrebuje vykonať štrukturálne opatrenia na zlepšenie svojej situácie a mohol by prežiť len vďaka opakovaným štátnym intervenciám.

Podnik sa považuje za podnik v ťažkostiach:

  • v prípade, ak ide o spoločnosť s ručením obmedzeným a jej akumulované straty prekrývajú viac ako polovicu jej základného imania,
  • v prípade spoločností, v ktorých aspoň jeden spoločník ručí za záväzky spoločnosti neobmedzene, ak  akumulované straty prekrývajú viac ako polovicu kapitálu vykazovaného na účtoch spoločnosti,
  • v prípade, ak je podnik v konkurze alebo spĺňa podmienky pre podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu veriteľmi,
  • v prípade podniku, ktorý nie je malým stredným podnikom, ak bol účtovný pomer jeho dlhu k základnému imaniu 7,5 a ak pomer zisku podniku pred úrokmi, zdanením a odpismi (EBITDA) k úrokovému krytiu je nižší ako 1,0.

Skutočnosť, či je podnik v ťažkostiach, sa v žiadosti preukazuje vyhlásením žiadateľa. Na žiadosť poskytovateľa príspevku preukáže žiadateľ, že nie je podnikom v ťažkostiach:

  • potvrdením konkurzného súdu, že voči nemu nie je vedené konkurzné konanie, reštrukturalizačné konanie, nebol proti nemu zamietnutý návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, nie staršie ako tri mesiace ku dňu podania žiadosti o príspevok, resp.
  • čestným vyhlásením, že voči nemu nie je vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii, v likvidácii, v súdom určenej správe a pod.
  • aktuálnym výpisom z obchodného registra a súvahou a výsledovkou potvrdenou daňovým úradom za príslušné obdobie.

Ďalšie podmienky, ktoré je potrebné splniť nájdete na stránke https://www.pomahameludom.sk/.

Opätovne vám chceme dať do pozornosti, že ak sa pri následnej kontrole štátneho orgánu zistí, že údaje uvedené v žiadosti neboli pravdivé, môžete sa dopustiť trestného činu.

Ak sa Vám nedarí v jednotlivých opatreniach zorientovať alebo si nie ste istý, podľa ktorého opatrenia by ste mali postupovať, neváhajte sa na nás obrátiť. Radi Vám so žiadosťou o príspevok pomôžeme.