Blog

Zhrnutie opatrení, ktorými štát podporí podnikateľov aby prekonali negatívne dopady opatrení štátu súvisiacich so šírením COVID-19

Od 12.03.2020 štát prijal množstvo opatrení, ktorými obmedzil alebo zakázal činnosti veľkého množstva podnikateľských subjektov. Tieto opatrenia majú zásadný dopad na ich ekonomické zdravie, príjmy a samozrejme na ich zamestnancov. Na zmiernenie tohto ekonomického dopadu štát prijal ďalšie opatrenia, ktorými finančne podporí podnikateľov, ktorí splnia stanovené podmienky. Informácií o týchto opatreniach koluje na internete veľké množstvo. My vám prinášame stručný prehľad na zorientovanie sa, či podmienky pre podporu štátu spĺňate.

Podpora poskytovaná Úradom práce sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR)

ÚPSVaR poskytuje niekoľko druhov podpory. Pre zamestnávateľov je určená podpora v rámci opatrenia č. 1 a č. 3.

Opatrením č. 1 je poskytovaná podpora zamestnávateľom, bez ohľadu na to, či ide o právnickú osobu alebo samostatne činnú zárobkovú osobu. Musí však ísť o zamestnávateľa, ktorého prevádzka bola zatvorená na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva v súvislosti so šírením nákazlivej nebezpečnej choroby COVID-19 a v dôsledku toho zamestnávateľ nemôže zamestnancom prideľovať prácu. V zmysle zákonníka práce ide o prekážku na strane zamestnávateľa, pri ktorej musí zamestnávateľ poskytovať zamestnancovi náhradu mzdy, aj keď prácu nevykonáva. Práve z tohto dôvodu je takýmto zamestnávateľom poskytovaná táto pomoc. Náhrada vyplácaná zamestnancovi musí byť minimálne vo výške 80 % jeho priemerného zárobku. Za mesiac marec 2020 je akceptovaná aj vyplatená náhrada mzdy vo výške určenej kolektívnou zmluvou. ÚPSVaR poskytne príspevok zamestnávateľovi, ktorý spĺňa podmienky určené týmto opatrením vo výške 80 % priemerného zárobku zamestnanca, ktorému nie je možné prideľovať prácu, najviac vo výške 1 100,00 eur. Ak zamestnávateľ vyplatil zamestnancovi náhradu mzdy nižšiu ako 80 % jeho priemerného zárobku za mesiac marec 2020, ÚPSVaR zohľadní reálne vyplatenú náhradu mzdy zamestnancovi najviac vo výške 880,00 Eur. Ak je náhrada mzdy, ktorú zamestnávateľ zamestnancovi už vyplatil, alebo ktorá bude zamestnancovi vyplatená do konca príslušného kalendárneho mesiaca, nižšia ako 1 100,00 Eur, príspevok je najviac vo výške skutočne vyplatenej náhrady mzdy zamestnancovi.

Ďalšia podpora vyplácaná ÚPSVaR pre zamestnávateľov (opatrenie č. 3) je podpora určená na udržanie pracovných miest napriek obmedzeniu alebo prerušeniu prevádzky zamestnávateľa. O podporu podľa opatrenia č. 3 môžu žiadať tí zamestnávatelia, ktorých prevádzka nebola zatvorená na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva v súvislosti so šírením nákazlivej nebezpečnej choroby COVID-19, avšak zamestnávateľ bol aj tak nútený svoju prevádzku obmedziť alebo prerušiť.

Podľa opatrenia č. 3 si zamestnávateľ môže vybrať z dvoch druhov príspevku:

 1. príspevok na úhradu náhrady mzdy zamestnanca, ktorému nemôže prideľovať prácu z dôvodu prekážky v práci na strane zamestnávateľa, to najviac vo výške 80 % priemerného zárobku zamestnanca, maximálne 880,00 Eur, alebo
 2. paušálny príspevok na úhradu časti mzdových nákladov na každého zamestnanca, teda nie len na tých zamestnancov, ktorým nemohol prideľovať prácu pre prekážku v práci, a to vo výške, ktorá je závislá od poklesu tržieb zamestnávateľa.

Podľa písmena b) musí dôjsť k poklesu tržieb v danom období v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2019. Ak zamestnávateľ začal svoje podnikanie neskôr, teda nie je s čím porovnávať, na porovnanie sa použijú tržba v mesiaci február 2020. Pre porovnanie sa môže použiť aj priemer tržieb za celý rok 2019 (súčet tržieb za celý rok 2019/12), predpokladom pre použitie tohto porovnania je, že zamestnávateľ prevádzkoval svoju činnosť celý rok 2019. Zamestnávateľ si môže vybrať, ktorý spôsob porovnania poklesu tržieb použije.

Ďalšou podmienkou pre získanie príspevku podľa písmena b) je, že zamestnanec na ktorého zamestnávateľ žiada o príspevok pracoval aspoň polovicu jeho pracovného času za daný mesiac, a teda nebol na dovolenke alebo mu vo výkone práce nebránila prekážka na strane zamestnávateľa.

Podľa poklesu tržieb sa výška príspevku na jedného zamestnanca určí takto:

 1. ak došlo v mesiaci marec k poklesu tržieb o
 • menej ako 10 % príspevok je vo výške 0,00 Eur,
 • 10 % - 19,99 % príspevok je vo výške 90,00 Eur,
 • 20 % - 29,99 % príspevok je vo výške 150,00 Eur,
 • 30 % - 39,99 % príspevok je vo výške 210,00 Eur,
 • 40 a viac % príspevok je vo výške 270,00 Eur.
 1. ak došlo v mesiacoch apríl a máj 2020 k poklesu tržieb o
 • menej ako 20 % príspevok je 0,00 Eur,
 • 20 % - 39,99 % príspevok je 180,00 Eur,
 • 40 % - 59,99 % príspevok je 300,00 Eur,
 • 60 % - 79,99 % príspevok je 420,00 Eur,
 • 80 % a viac príspevok je 540,00 Eur.

Podpora pre zamestnávateľov podľa opatrenia č. 1 a č. 3 je podmienená splnením ďalších podmienok. Medzi tieto patrí napríklad:

 • požiadať o príspevok môže len zamestnávateľ, ktorý začal prevádzkovať svoju činnosť najneskôr k 01.02.2020
 • zamestnanec, na ktorého zamestnávateľ žiada o príspevok musí byť prijatý do pracovného pomeru do 01.03.2020.
 • nebol k 31.12.2020 podnikom v ťažkostiach,
 • a pod.

Ďalšie podmienky, ktoré je potrebné splniť nájdete na stránke https://www.pomahameludom.sk/.

ÚPSVaR poskytuje podporu aj samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO), a to v rámci opatrenia č. 2. Základnou požiadavkou pre SZČO pre priznanie príspevku je, že SZČO:

 • bola nemocensky a dôchodkovo poistená (povinne aj dobrovoľne) v období do 31. 03. 2020 a poistenie jej trvá aj po tomto období alebo
 • čerpá tzv. odvodové prázdniny (odvodové prázdniny sú obdobie trvajúce od dňa začatia podnikania SZČO do 01. 07. nasledujúceho kalendárneho roka).

Ďalšie podmienky pre vyplatenie príspevku sú obdobné ako podmienky podľa opatrení č. 1 a č. 3. Taktiež musí ísť o SZČO, ktorá začala prevádzkovať svoju činnosť najneskôr k 01.02.2020 a rovnako ako podľa opatrenia č. 3 písm. b) musí u nej dôjsť k poklesu tržieb. Či k takémuto poklesu došlo, sa zisťuje rovnakým porovnaním ako pri príspevku pre zamestnávateľov podľa opatrenia č. 3.

Pre vyplatenie príspevku musí SZČO spĺňať aj ďalšie podmienky, ktoré nájdete rovnako na stránke https://www.pomahameludom.sk/.

O príspevok je potrebné požiadať prioritne elektronicky ten ÚPSVaR, v ktorého územnom obvode žiadateľ prevádzkuje svoju činnosť.

Na záver chceme ešte poukázať na to, ak sa pri následnej kontrole štátneho orgánu zistí, že údaje uvedené v žiadosti neboli pravdivé, môžete sa dopustiť trestného činu.

Úrad práce pripravuje ďalšie opatrenie, ktoré bude určené pre jednoosobové spoločnosti s ručením obmedzeným. Detaily tohto opatrenia zatiaľ nie sú zverejnené.

Ďalšou pomocou pre podnikateľov je možnosť odkladu splátok odvodov, o ktorý je možné požiadať sociálnu poisťovňu, za predpokladu, že u vás došlo k poklesu tržieb a o 40 % a viac.

Na podporu podnikateľského prostredia vláda schválila aj novelu zákona 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii, ktorým má byť zavedená tzv. ochrana pred veriteľmi. Zákon bol vládou schválený a bol predložený na skrátené legislatívne konanie.

Ak sa Vám nedarí v jednotlivých opatreniach zorientovať alebo si nie ste istý, podľa ktorého opatrenia by ste mali postupovať, neváhajte sa na nás obrátiť. Radi Vám so žiadosťou o príspevok pomôžeme.