Blog

Záložné právo – zjednodušenie uspokojenia pohľadávky pre veriteľa 2. časť

V našom článku Záložné právo – zjednodušenie uspokojenia pohľadávky pre veriteľa 1. časť sme vám priniesli informácie o tom, čo je záložné právo a ako vzniká. Druhá časť tohto článku je o tom, čo sa stane, ak veriteľ začne výkon svojho záložného práva.

Najbežnejším použitím inštitútu záložného práva je jeho zriadenie v prospech banky na nehnuteľnosť, teda záloh, ktorého kúpnu cenu banka financovala poskytnutím hypotekárneho úveru. Z tohto dôvodu budeme v tomto článku inštitút záložného práva vysvetľovať na tejto modelovej situácii.

Ak ste si kupovali byt a na zaplatenie kúpnej ceny ste si vzali hypotéku od banky, bude to aj váš prípad. Voči banke ste v postavení dlžníka a zároveň aj záložcu. Banka je v postavení záložného veriteľa. Je bežnou aj situácia, kedy nie je dlžník a záložca tá istá osoba. Záložcom je osoba, ktorá je vlastníkom nehnuteľnosti (zálohu), a ktorá uzavrie s bankou zmluvu o zriadení záložného práva, ktorým bude zabezpečený dlh dlžníka, ktorý môže byť osobou odlišnou od záložcu.

Čo sa stane ak dlžník prestane hypotekárny úver od banky splácať? Okrem výziev na úhradu dlžných splátok a prípadného zosplatnenia úveru a ďalších úkonov dohodnutých v zmluve o hypotekárnom úvere a zmluve o zriadení záložného práva, môže pristúpiť k výkonu záložného práva.

Výkon záložného práva

Záložný veriteľ musí začať výkon záložného práva písomným oznámením jeho začatia, ktoré musí doručiť záložcovi a dlžníkovi. Zároveň musí začatie výkonu záložného práva zaregistrovať na katastri nehnuteľností. Po tomto oznámení nesmie záložca záloh previesť na inú osobu, bez predchádzajúceho súhlasu záložného veriteľa.

Po uplynutí 30 dní odo dňa oznámenia o začatí výkonu záložného práva môže záložný veriteľ pristúpiť k speňaženiu zálohu. Zákon vylučuje, aby namiesto speňaženia zálohu a uspokojenia pohľadávky záložného veriteľa, mohol záložný veriteľ nadobudnúť záloh do svojho vlastníctva. Inštitút záložného práva má výlučne zabezpečovaciu a uhradzovaciu funkciu.

Predaj zálohu

Záložný veriteľ môže predať záloh spôsobom dohodnutým v záložnej zmluve alebo na dražbe. Záložný veriteľ pri tom koná v mene záložcu zo zákona. Záložca je povinný strpieť výkon záložného práva a je povinný poskytovať záložnému veriteľovi potrebnú súčinnosť.

 V dnešnej dobe je najbežnejším spôsobom predaja zálohu jeho predaj na dražbe. Dražbu môže vykonať dražobník, ktorý je oprávnený na organizovanie dražieb a má v predmete podnikania zapísanú takúto činnosť. Dražobník musí spĺňať aj ďalšie podmienky, ktoré sú určené zákonom o dobrovoľných dražbách.

Po predaji zálohu záložný veriteľ získa finančné prostriedky, z ktorých je oprávnený uhradiť jednak nezaplatený dlh z hypotekárneho úveru, ako aj všetky náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti s výkonom záložného práva a predaja zálohu.

Výkonom záložného práva, záložné právo zaniká.

Veríme, že sú pre Vás tieto informácie užitočné. V prípade, ak by ste mali otázky, na ktoré ste nenašli odpoveď v našich príspevkoch, radi vám na ne odpovieme. Preto nás neváhajte kontaktovať telefonicky alebo prostredníctvom kontaktného formulára nižšie.