Blog

Ako založiť spoločnosť s ručením obmedzeným, v skratke „sro“?

V predchádzajúcich blogoch sme Vám priniesli informácie o tom, čo je výhodnejšie, či založenie sro alebo živnosť. V dnešnom článku Vám odpovieme na otázky týkajúce sa jej samotného založenia, čo všetko založenie sro obnáša a koľko Vás to bude stáť.

K tomu, aby ste mohli začať podnikať prostredníctvom sro, musí dôjsť najprv k jej založeniu a následne k jej vzniku. Ide o dva odlišné momenty a až po vzniku môže sro začať podnikať. V období medzi založením a vznikom sro môžu osoby oprávnené konať v jej mene robiť právne úkony, ale sú z tohto konania zaviazané sami až do vzniku sro a schválenia týchto právnych úkonov príslušným orgánom, teda valným zhromaždením.

Prvá fáza - založenie sro

Pred vznikom sro sa jej budúci spoločníci označujú ako zakladatelia. Sro môže mať aj len jedného zakladateľa, ktorý však nemôže byť jediným spoločníkom vo viac ako dvoch ďalších spoločnostiach, ak ide o fyzickú osobu. Teda nemôže byť jediným spoločníkom vo viac ako troch spoločnostiach naraz. Jediným spoločníkom, resp. jediným zakladateľom sro nemôže byť ani iná spoločnosť, ktorá má len jedného spoločníka. Obchodný zákonník limituje počet spoločníkov v jednej sro na päťdesiat.

Najdôležitejšou listinou pre založenie sro je spoločenská zmluva. V prípade, ak je zakladateľom sro jediný zakladateľ, označuje sa ako zakladateľský listina. Podpísaním spoločenskej zmluvy, resp. zakladateľskej listiny jej zakladateľmi je sro založená. Zákon vyžaduje, aby podpisy zakladateľov na tejto listine boli úradne overené. V spoločenskej zmluve, resp. zakladateľskej listine sa zakladatelia zaväzujú splatiť svoj vklad v dohodnutej výške. Minimálny vklad každého spoločníka je 750,00 Eur, avšak súčet vkladov všetkých spoločníkov musí zodpovedať výške základného imania, ktorého minimálna výška je 5 000,00 Eur. Zakladatelia musia splatiť svoj vklad osobe, ktorú poverili v spoločenskej zmluve správou vkladov do vzniku sro. Pred podaním návrhu na zápis do obchodného registra musí byť splatený každý vklad aspoň vo výške 30% a spolu minimálne vo výške 50 % základného imania. Vklad do spoločnosti môže byť peňažný aj nepeňažný. V prípade nepeňažného vkladu je potrebné jeho hodnotu preukázať znaleckým posudkom.

Spoločenská zmluva, resp. zakladateľská listina musí okrem iného obsahovať aj obchodné meno sro, ktoré musí byť odlišné od obchodného mena iných spoločností tak, aby nemohlo dôjsť k ich zámene. Ďalej musí byť v spoločenskej zmluve uvedené sídlo sro v nehnuteľnosti, ku ktorej má právny vzťah. Teda, buď nehnuteľnosť vlastní alebo ju má v nájme. Spoločenská zmluva či zakladateľská listina musí obsahovať predmet podnikania. Pokiaľ sú predmetom podnikania činnosti, ktoré sú živnosťami podľa živnostenského zákona, je potrebné ich ohlásiť príslušnému živnostenskému úradu.

V spoločenskej zmluve, resp. v zakladateľskej listine musia byť určení aj prví konatelia sro, ako aj to, akým spôsobom budú v mene sro konať.

Druhá fáza – vznik sro

Po založení sro nastupuje fáza jej vzniku. Sro vzniká jej zápisom do obchodného registra príslušného súdu, teda okresného súdu v sídle kraja, v ktorom má sro sídlo. K zápisu sro do obchodného registra je potrebné predložiť

  • spoločenskú zmluvu alebo zakladateľskú listinu,
  • vyhlásenie správcu vkladov o splatení vkladov spoločníkov,
  • nájomnú zmluvu alebo súhlas vlastníka nehnuteľnosti so zriadením sídla,
  • živnostenské oprávnenie, prípadne iné oprávnenie, ktoré oprávňuje k výkonu predmetu podnikania,
  • ak ide o jediného zakladateľa fyzickú osobu, jej vyhlásenie, že nie je spoločníkom v ďalších dvoch spoločnostiach,
  • ak ide o jediného zakladateľa právnickú osobu, jej vyhlásenie, že má viac spoločníkov,
  • a v prípade, ak je do spoločnosti vkladaný nepeňažný vklad aj znalecký posudok, ktorým sa preukazuje hodnota tohto nepeňažného vkladu.

Návrh na zápis sro do obchodné registra je možné podať v listinnej podobe, ale aj v elektronickej podobe. Za návrh na zápis v listinnej podobe zaplatíte poplatok vo výške 300,00 Eur. Za návrh podaný v elektronickej podobe zaplatíte o polovicu menej.

Keďže príprava dokumentácie potrebnej pre založenie sro a jej vznik nie je jednoduchá, odporúčame Vám obrátiť sa na profesionálov. Vyhnete sa tak zbytočným komplikáciám, ktoré môžu nastať, nie len na súde pri zápise sro, ale aj v budúcnosti počas Vášho podnikania.

Náš tím právnikov Vám so založením sro a jej vznikom rád pomôže.