Blog

Dobrovoľný strážca poriadku

Premýšľali ste aj Vy niekedy nad tým, či by nebolo možné príslušníkom Policajného zboru SR pomôcť pri výkone ich činnosti? Ak je Vaša odpoveď áno, tak sa v dnešnom príspevku dozviete „ako na to“ a čo všetko je potrebné splniť, aby ste príslušníkom Policajného zboru SR pri výkone ich činnosti pomohli aj inak, ako dôsledným dodržiavaním zákonov.

            Inštitút dobrovoľného strážcu poriadku je upravený v zákone o Policajnom zbore SR v ustanoveniach § 77d a § 77e, tieto upravujú najmä základné úlohy a poslanie dobrovoľného strážcu poriadku, ktorým je pomoc pri plnení úloh služby poriadkovej polície Policajného zboru, služby dopravnej polície Policajného zboru a služby hraničnej polície Policajného zboru na úseku ochrany verejného poriadku, pri dohľade nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky a pri ochrane štátnej hranice.

Zákon o policajnom zbore v ustanoveniach upravujúcich dobrovoľného strážcu poriadku určuje podmienky, ktoré musí osoba spĺňať, aby sa dobrovoľným strážcom poriadku mohla stať. Týmito podmienkami sú:

- vek nad 21 rokov,

- spôsobilosť na právne úkony,

- požívanie dôvery a vážnosti medzi občanmi,

- bezúhonnosť.

Na to, aby sa osoba mohla stať dobrovoľným strážcom poriadku, mala by byť navrhnutá obcou, v ktorej má trvalý pobyt.

Dobrovoľný strážca poriadku pri výkone svojej činnosti môže vykonávať svoje úlohy iba v prítomnosti policajta a podľa jeho pokynov. Dobrovoľný strážca poriadku pri výkone svojej činnosti musí byť viditeľne označený, a to:

- preukazom strážcu poriadku s jeho fotkou,

- rukávovou páskou,

- reflexnou vestou v prípade, ak je znížená viditeľnosť;

náležitosti jednotlivých identifikačných prvkov strážcu poriadku určuje zákon o policajnom zbore SR v prílohe č. 1 a v prílohe č. 2.

Zákon o policajnom zbore ustanovuje aj úlohy, na ktoré je dobrovoľný strážca poriadku pri výkone svojej činnosti oprávnený, ako napr. pri ochrane verejného poriadku, ochrany bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky môže použiť na odstránenie porušenia výzvu alebo dohováranie, môže usmerňovať účastníkov dopravy pri dopravnej nehode, ako aj pri poškodení komunikácie.

Pokyny a usmernenia dobrovoľného strážcu poriadku má povinnosť uposlúchnuť každý, ako aj každý má povinnosť strpieť výkon jeho oprávnení ustanovených zákonom o policajnom zbore SR.

Dúfame, že vás náš príspevok na tému Dobrovoľný strážca poriadku zaujal a v prípade, ak potrebujete spoľahlivé a kvalitné právne zastúpenie, neváhajte nás kontaktovať.