Blog

Obchodný podiel a bezpodielové spoluvlastníctvo manželov

V dnešnom blogu sa budeme zaoberať veľmi zaujímavou problematikou, a teda či obchodný podiel nadobudnutý jedným z manželov počas manželstva, patrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov.  

Na začiatok by sme si vymedzili, čo je to bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Dôležité je spomenúť, že bezpodielové spoluvlastníctvo manželov môže vzniknúť výlučne medzi manželmi. Už samotné slovo bezpodielové nám napovedá, že tu nie sú podiely, ale manželia určitú vec, ktorá patrí do bezpodielového spoluvlastníctva, vlastnia celú spoločne, bez podielov. Do bezpodielového spoluvlastníctva manželov patrí všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo manželia nadobudli počas trvania manželstva, a teda od vzniku manželstva až do jeho zániku alebo do zrušenia bezpodielového spoluvlastníctva manželov súdom počas manželstva.

Samozrejme, ako býva zvykom, máme aj určité výnimky, čo do bezpodielového spoluvlastníctva manželov nepatrí, a to napríklad veci získané dedením, darom, veci, ktoré slúžia výlučne osobnej potrebe, a pod.

Patrí však do bezpodielového spoluvlastníctva manželov aj obchodný podiel? To je otázka na ktorú odpoveď nie je úplne jednotná a dokonca aj naše súdy v minulosti vychádzali z iných záverov, ako dnes.

Obchodný podiel predstavuje mieru účasti spoločníka na čistom obchodnom imaní spoločnosti. Možno teda povedať, že ide o súhrn práv a povinností, ktorými sa spoločník zúčastňuje na spoločnosti.

V prípade, ak jeden z manželov za trvania manželstva nadobudne obchodný podiel v spoločnosti a na jeho získanie použije prostriedky z bezpodielového spoluvlastníctva manželov (napríklad jeho príjmy zo zamestnania), tak daný obchodný podiel bude patriť do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Takisto do bezpodielového spoluvlastníctva manželov budú patriť aj všetky úžitky z neho plynúce (napr. výnosy).

Obchodný podiel nebude patriť do bezpodielového spoluvlastníctva manželov v prípade, ak ho jeden z manželov nadobudol počas trvania manželstva výlučne zo svojich prostriedkov (napr. zo zdedených financií). Aj keď obchodný podiel ako taký do bezpodielového spoluvlastníctva manželov v tomto prípade nebude patriť, tak naďalej sem budú patriť úžitky z neho plynúce.

Dúfame, že sme Vám dnešným blogom priniesli nové užitočné informácie zo sveta práva. V prípade, ak by ste mali záujem o právne služby, neváhajte nás kontaktovať na pravnesluzby@4justice.sk.

Zdroj:

Obchodný zákonník