Blog

Rámce preventívnej reštrukturalizácie

V dnešnom blogu sa budeme venovať smernici o rámcoch preventívnej reštrukturalizácie (Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1023 z 20.júna 2019 o rámcoch preventívnej reštrukturalizácie, o oddlžení a diskvalifikácii a o opatreniach na zvýšenie účinnosti reštrukturalizačných, konkurzných a oddlžovacích konaní a o zmene smernice (EÚ) 2017/1132 (Smernica o reštrukturalizácii a insolvencii)) a o jej pripravovanej transpozícii (prebratí) do slovenského právneho poriadku.

Na konci blogu sa nachádza vysvetlenie základných pojmov ako veriteľ, dlžník, pohľadávka a reštrukturalizácia.

Vyššie spomínaná smernica upravuje najmä pojem rámce preventívnej reštrukturalizácie. Pre účely tejto smernice pojem reštrukturalizácia znamená súbor rôznych opatrení, ktorých cieľom je dosiahnutie rôznych zmien za účelom ozdravenia podniku dlžníka.

Rámce preventívnej ochrany majú za cieľ:

  • zabrániť najmä stratám pracovných miest,
  • obnoviť zdravý stav podniku,
  • zabezpečiť vyššiu mieru uspokojenia pohľadávok,
  • maximalizovať celkovú hodnotu pre veriteľov (v porovnaní s konkurzom).

Účelom rámcov preventívnej ochrany je v počiatočnom štádiu, kedy úpadok ešte len „hrozí“, zabrániť  úpadku dlžníka. Môžeme medzi ne zaradiť aj nástroje včasného varovania, medzi ktoré zahŕňame napríklad:

  • mechanizmy varovania v prípade, že dlžník neuskutočnil niektoré druhy platieb,
  • poradenské služby poskytované verejnými alebo súkromnými organizáciami.

Na realizáciu nástrojov včasného varovania môžu členské štáty využiť rôzne online prostriedky a IT technológie.

V súčasnosti je v medzirezortnom pripomienkovom konaní návrh zákona, ktorý preberá predmetnú smernicu. Ministerstvo spravodlivosti na svojom webovom portáli deklaruje, že je to jeden z prostriedkov ako pomôcť podnikateľom zasiahnutých pandémiou COVID-19.

Predpokladaný dátum účinnosti zákona je 17. júla 2022.

__________________________________________________________________________________

Pojem dlžník – fyzická alebo právnická osoba, ktorá má povinnosť splniť svoj záväzok voči veriteľovi.

Pojem veriteľ – fyzická alebo právnická osoba, ktorá má voči dlžníkovi pohľadávku.

Príklad:

Jožko (veriteľ) požičal svojmu kamarátovi Paľkovi 200 Eur. Paľko nemá prostriedky ani vôľu Jožkovi požičané peniaze vrátiť.

Paľko dlží Jožkovi peniaze - stáva sa z neho Dlžník.

Suma 200 Eur tvorí pohľadávku, ktorú má Jožko voči Paľkovi.

Dúfame, že sme Vám priniesli užitočné informácie o rámcoch preventívnej reštrukturalizácie. V prípade potreby využitia právnych služieb nás neváhajte kontaktovať na pravnesluzby@4justice.sk.

__________________________________________________________________________________

Zdroje:

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1023 z 20.júna 2019 o rámcoch preventívnej reštrukturalizácie, o oddlžení a diskvalifikácii a o opatreniach na zvýšenie účinnosti reštrukturalizačných, konkurzných a oddlžovacích konaní a o zmene smernice (EÚ) 2017/1132 (Smernica o reštrukturalizácii a insolvencii)