Blog

Vrátenie daru

V zmysle Občianskeho zákonníka vlastníctvo  k veci možno nadobudnúť kúpnou, darovacou alebo inou zmluvou, taktiež dedením, rozhodnutím štátneho orgánu alebo na základe iných skutočností ustanovených zákonom.

Samotný pojem ,,dar“ možno vymedziť ako predmet darovacej zmluvy, pričom predmetom môže byť všetko, čo je spôsobilé byť predmetom občianskoprávnych vzťahov. V zmysle uvedeného je teda možné darovať tak hnuteľné veci ako aj nehnuteľnosti, ale aj práva, majetkové hodnoty, spoluvlastnícke podiely a podobne. Vo väčšine prípadov však ide o darovanie hmotnej veci, ktorú prenecháva darca obdarovanému bez nároku na protihodnotu. Základným znakom darovacej zmluvy je teda bezodplatnosť a dobrovoľnosť.

Právny titul, na základe ktorého dochádza k darovaniu – Darovacia zmluva, je upravená v ustanoveniach § 628 – 630 Občianskeho zákonníka, ktoré vymedzujú tak základné náležitosti darovacej zmluvy ako aj prípad, kedy je Darovacia zmluva neplatná a kedy je potrebná výlučne písomná forma Darovacej zmluvy.

Ustanovenia § 629 a 630 Občianskeho zákonníka uvádzajú dva prípady, kedy je možné vrátiť dar, a to:

1, Vrátenie daru zo strany obdarovaného – obdarovaný má možnosť vrátiť dar ak má vec vady, na ktoré darca neupozornil obdarovaného. V zmysle uvedeného je teda bezpredmetné, či o predmetných vadách darca vedel alebo nevedel. Ak však darca s vadami obdarovaného oboznámil, a ten aj napriek tejto skutočnosti akceptoval darcov návrh na uzavretie darovacej zmluvy, obdarovaný nie je oprávnený vrátiť dar a oprieť sa pritom o toto ustanovenie Občianskeho zákonníka (§629 Občianskeho zákonníka). Možnosť vrátiť dar darcovi však netrvá neobmedzený čas. Obmedzením pre vrátenie daru je všeobecná, trojročná premlčacia lehota v zmysle § 101 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého ,,Pokiaľ nie je v ďalších ustanoveniach uvedené inak, premlčacia doba je trojročná a plynie odo dňa, keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz.“ Výkladom tohto ustanovenia sa môžeme dopracovať k záveru, že obdarovaný môže darcovi vrátiť dar v podstate do troch rokov od momentu, kedy sa dozvedel o tom, že vec má vadu a mohol reálne vec vrátiť darcovi (t. j. mohol právo vykonať po prvý raz).

2, Požiadavka vrátenia daru od obdarovaného zo strany darcu – darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy. Predmetné ustanovenie § 630 Občianskeho zákonníka teda rieši opačnú situáciu, kedy darca požaduje vrátiť späť dar od obdarovaného, pričom ako podmienka je uvedená ,,správanie obdarovaného k darcovi a členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy.“ Pod pojmom ,,správanie, ktorým sa hrubo porušujú dobré mravy“ sa majú na mysli napríklad hrubé či hanlivé urážky, psychický nátlak, fyzické násilie, neposkytnutie potrebnej pomoci a podobne. Takéto správanie namierené aj voči členom rodiny darcu, ktorými sú blízke osoby podľa Občianskeho zákonníka (t. j. príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel, iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu) je naplnením podmienky, v dôsledku ktorej môže darca žiadať od obdarovaného vrátenie daru. Právny vzťah z darovania v takomto prípade zaniká momentom doručenia tejto požiadavky / výzvy obdarovanému na vrátenie daru. Zaujímavosťou je, že túto výzvu na vrátenie daru je možné urobiť v akejkoľvek forme, inak povedané nie je potrebná písomná forma, dokonca ani ak sa jedná o nehnuteľnosť (pričom pri darovacej zmluve, ktorej predmetom je nehnuteľnosť sa striktne vyžaduje písomná forma). V prípade ak obdarovaný už dar nemá, je povinný vyplatiť darcovi peňažnú náhradu z titulu bezdôvodného obohatenia, podľa § 451 a nasl. Občianskeho zákonníka.

Záverom je tiež dôležité uviesť aj skutočnosť, že právo požadovať vrátenie daru je viazané výlučne na darcu, a teda nie je možné domáhať sa vrátenia daru po smrti darcu jeho dedičmi a taktiež nemenej dôležitá je aj skutočnosť, že pri vrátení daru nie je potrebný súhlas druhej strany.