Blog

Dobrovoľné dražby

V nadväznosti na predchádzajúce blogy zamerané na záložné právo (https://www.4justice.sk/zalozne-pravo--zjednodusenie-uspokojenia-pohladavky-pre-veritela-1-cast-a21-86, https://www.4justice.sk/zalozne-pravo--zjednodusenie-uspokojenia-pohladavky-pre-veritela-2-cast-a21-97) vám v dnešnom blogu predstavíme čoraz častejší spôsob jeho výkonu, a to prostredníctvom dobrovoľnej dražby.

Čoraz väčšie množstvo obyvateľov sa v dnešnej dobe zadlžuje, či už na účely zabezpečenia si bývania alebo na zabezpečenie bežných životných potrieb ako nákup spotrebičov alebo nového auta. V záujme si tieto potreby zabezpečiť vstupujú do záväzkových vzťahov s osobami, ktoré im finančné prostriedky poskytnú/požičajú (veritelia). Veritelia častokrát siahnu po vhodnom a dostupnom spôsobe zabezpečenia návratnosti svojej pohľadávky prostredníctvom záložného práva. V momente, kedy dlžník nesplní svoj záväzok, môže veriteľ záložné právo vykonať. Ak dôjde k samotnému výkonu záložného práva, najjednoduchšou cestou je uplatnenie práva veriteľa práve prostredníctvom dobrovoľnej dražby. Ide o postup podľa zákona číslo 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách. Takýto postup je ďaleko efektívnejší, jednoduchší a časovo a najmä finančne najmenej náročný, pretože náklady na dobrovoľnú dražbu sa hradia z jej výťažku.[1]

Predpoklady pre vykonanie dobrovoľnej dražby:

  1. Návrh dlžníka alebo veriteľa na vykonanie dobrovoľnej dražby.
  2. Pohľadávka (dlh voči veriteľovi), ktorá je zabezpečená záložným právom.
  3. Majetok, ktorý je možné speňažiť.[2]

Nevyhnutnou podmienkou pre vykonanie dobrovoľnej dražby je uzatvorenie zmluvy o vykonaní dražby medzi dražobníkom a navrhovateľom dražby. Táto zmluva musí byť písomná a musí obsahovať:

  1. Označenie navrhovateľa dražby.
  2. Označenie Dražobníka.
  3. Označenie predmetu dražby (ktorý sa draží) s uvedením najnižšej sumy podania.
  4. Výšku odmeny pre dražobníka.
  5. Výšku predpokladaných nákladov na dražbu.

Po uzatvorení zmluvy sa pristúpi k určeniu ceny predmetu dražby, ktorá sa určuje ako obvyklá cena, za akú sa vec predáva v mieste a čase výkonu dražby (trhová cena). Ak je predmetom dražby nehnuteľnosť, podnik alebo kultúrna pamiatka, je nutné určiť cenu znaleckým posudkom. 

Po vykonaní všetkých úkonov spojených s postupom pred dražbou už dochádza k samotnej realizácii dobrovoľnej dražby dražobníkom. Vlastnícke právo osoba – vydražiteľ na dobrovoľnej dražbe nadobúda príklepom licitátora. Podmienkou pre nadobudnutie vlastníckeho práva na základe príklepu licitátora je zaplatenie ceny dosiahnutej vydražením. Ak vydražiteľ splní stanovenú podmienku, nadobúda vlastnícke právo spätne k okamihu príklepu.

Dúfame, že sme Vám v dnešnom blogu priniesli užitočné informácie o dobrovoľnej dražbe. V prípade, ak by ste mali záujem využiť naše právne služby, neváhajte nás kontaktovať na: pravnesluzby@4justice.sk


[1] VALOVÁ K. a kol., Zákon o dobrovoľných dražbách, Komentár, 2. vyd. Bratislava, C.H.Beck, 2013

[2] Zákon č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov