Blog

Centrum hlavných záujmov v insolvenčnom konaní

V dnešnom blogu si bližšie priblížime pojem Centrum hlavných záujmov v spojitosti s insolvenčným konaním. V blogu budeme vychádzať z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (ďalej len „nariadenie“).

Pod Centrom hlavných záujmov alebo z angličtiny Centre of Main Interests – COMI si môžeme predstaviť skutočnosť zakladajúcu súdnu právomoc členského štátu v insolvenčnom konaní s cezhraničnými prvkami.

Centrum hlavných záujmov je v nariadení upravený v článku 3 o medzinárodnej právomoci nasledovne:

Právomoc začať insolvenčné konanie majú súdy členského štátu, na ktorého území sa nachádza centrum hlavných záujmov dlžníka (ďalej len „hlavné insolvenčné konanie“). Centrum hlavných záujmov dlžníka je miesto, kde dlžník pravidelne vykonáva správu svojich záujmov a ktoré je zistiteľné tretími stranami.

 V nasledujúcich odsekoch si priblížime pojmy obsahujúce predošlú definíciu.

Pojem hlavný vyjadruje existenciu len jedného hlavného záujmu. Naznačuje nám, že hlavný záujem môžem byť len jeden. Nakoľko aj hlavné insolvenčné konanie môže byť len jedno.

Záujem dlžníka predstavuje záujem nielen obchodný alebo priemyselný, môžu ním byť aj všeobecné hospodárske aktivity dlžníka.

Miesto, kde dlžník pravidelne vykonáva správu svojich záujmov, môžeme dať do súvislosti s požiadavkou stálostinemennosti miesta vykonávania záujmov.

Článok o medzinárodnej právomoci nám ďalej rozlišuje aké COMI určíme pri právnických osobách, samostatne zárobkovo činných osobách a pri fyzických osobách.

  1. Právnická osoba alebo spoločnosť – podľa miesta, kde má registrované sídlo, ak sa nepreukáže opak,
  2. Samostatne zárobkovo činná osoba – podľa hlavného miesta podnikania, ak sa nepreukáže opak,
  3. Fyzická osoba – podľa jej obvyklého pobytu, ak sa nepreukáže opak.

Dúfame, že sme Vám priniesli užitočné informácie o Centre hlavných záujmov v insolvenčnom konaní. V prípade potreby využitia právnych služieb nás neváhajte kontaktovať na pravnesluzby@4justice.sk.

Zdroje:

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní

Ikrényi, I. Nariadenie o insolvenčnom konaní. Komentár. Bratislava: C.H.Beck, 2020, s. 1016