Blog

Dedenie

V tomto článku vám bližšie objasníme, kto a v akom poradí dedí po zosnulom, či má pri dedení prednosť závet alebo zákon a koho môže človek vlastne vydediť.

V prvom rade je potrebné spomenúť, že dedenie upravuje Občiansky zákonník.

Dedenie prebieha podľa zákona alebo podľa závetu. Závet, ak spĺňa všetky zákonné požiadavky, má prednosť pred dedením zo zákona. Dediť sa môže aj zo zákona a zároveň aj zo závetu, ak napríklad poručiteľ (osoba, po ktorej sa dedí alebo ktorá testamentárne poručila niekomu majetok) v závete zahrnul iba časť svojho majetku. Dedičstvo, ktoré nenadobudne žiadny dedič, pripadne štátu.

Dedenie zo zákona a dedičské skupiny:

  1. V prvej skupine sú zahrnuté deti poručiteľa a manžel/manželka, pričom všetci dedia rovnakým dielom. Ak niektoré dieťa nededí, jeho dedičský podiel nadobúdajú rovnakým dielom jeho deti. Ak nededia ani tieto deti alebo niektoré z nich, dedia rovnakým dielom ich potomkovia. Zároveň treba podotknúť, že manžel/manželka v rámci prvej skupiny nemôže dediť sám/sama, a preto, ak po poručiteľovi nededia žiadne deti, manžel/manželka poručiteľa dedí podľa druhej skupiny.
  2. V druhej skupine sú zahrnutí manžel/manželka, poručiteľovi rodičia a tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej jeden rok pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti. Dedičia v tejto skupine dedia rovnakým dielom, pričom manžel/manželka dedí vždy minimálne polovicu dedičstva.
  3. V tretej skupine sú zahrnutí poručiteľovi súrodenci a tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej jeden rok pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti. Všetci dedia rovnakým dielom. Ak po poručiteľovi niektorý zo súrodencov nededí, danú časť dedičstva nadobúdajú rovnakým dielom jeho deti.
  4. V štvrtej skupine sú zahrnutí prarodičia poručiteľa, a ak žiaden z nich nededí, dedia rovnakým dielom ich deti.

Samozrejme každý dedič má právo dedičstvo odmietnuť, a to ústnym vyhlásením na súde alebo písomným vyhlásením, ktoré súdu zašle. Upozorňujeme pritom, že odmietnutie dedičstva sa nedá odvolať.

Dôležité o vydedení - Poručiteľ nesmie v závete vynechať svoje deti. Maloleté deti musia vždy nadobudnúť časť dedičstva, ktorá im prislúcha podľa zákona a plnoleté deti musia nadobudnúť aspoň polovicu časti dedičstva, ktorá im prislúcha podľa zákona.

Na vydedenie potomkov musí mať poručiteľ závažný dôvod. O týchto dôvodoch tiež hovorí Občiansky zákonník:

„Poručiteľ môže vydediť potomka, ak

a) v rozpore s dobrými mravmi neposkytol poručiteľovi potrebnú pomoc v chorobe, v starobe alebo v iných závažných prípadoch,

b) o poručiteľa trvalo neprejavuje opravdivý záujem, ktorý by ako potomok mal prejavovať,

c) bol odsúdený pre úmyselný trestný čin na trest odňatia slobody v trvaní najmenej jedného roka,

d) trvalo vedie neusporiadaný život.“

Kto je nespôsobilý dediť?

Ak sa človek dopustil úmyselného trestného činu proti poručiteľovi, jeho manželovi/manželke, deťom alebo rodičom alebo sa dopustil zavrhnutia hodného konania proti prejavu poručiteľovej poslednej vôle, tak takýto človek je nespôsobilý dediť po poručiteľovi.