Blog

Pracovná zmluva a jej podstatné náležitosti

Takmer každému z nás je pojem Pracovná zmluva známy. Poznáte však podstatné náležitosti, ktoré musí pracovná zmluva obsahovať na to, aby vyvolávala právne následky s ňou spájané, tzn. založenie a vznik pracovnoprávneho vzťahu, ktorý nazývame pracovný pomer? Ak nie, tak sa poďte s nami pozrieť na to, čo pracovná zmluva musí obsahovať.

Právnu úpravu pracovnej zmluvy nachádzame v § 42 Zákonníka práce.

Znenie § 43 ods. 1 Zákonníka práce výslovne uvádza, ktoré obsahové náležitosti musí pracovná zmluva obsahovať, a teda čo je zamestnávateľ povinný so zamestnancom dohodnúť. Medzi podstatné náležitosti pracovnej zmluvy zaraďujeme:

            a) druh práce, na ktorý sa zamestnanec prijíma a jeho stručná charakteristika,

            b) miesto výkonu práce (obec, časť obce alebo inak určené miesto),

            c) deň nástupu do práce,

            d) mzdové podmienky, ak nie sú dohodnuté v kolektívnej zmluve.

  1. Druh práce, na ktorý sa zamestnanec prijíma a jeho stručná charakteristika:

Druh práce musí byť vždy určený dostatočne určito a stručná charakteristika práce má zabezpečiť to, aby si zamestnanec lepšie dokázal predstaviť, akú prácu bude pre zamestnávateľa vykonávať.

  1. Miesto výkonu práce:

    Miesto výkonu práce vyjadruje geografické určenie miesta výkonu práce. Zamestnanec si so zamestnávateľom môžu dohodnúť aj viac miest výkonu práce, no musia byť vždy dostatočne určité, rovnako ako ostatné podstatné náležitosti pracovnej zmluvy.

  1. Deň nástupu do práce:

    Deň nástupu do práce je veľmi dôležitým okamihom, nakoľko sa s ním spája vznik pracovného pomeru medzi zamestnancom a zamestnávateľom. Zamestnanec si so zamestnávateľom zvyčajne dohadujú ako deň nástupu do práce konkrétny deň vyjadrený kalendárnym dňom, tento okamih však môže byť vyjadrený aj iným spôsobom, avšak ten nesmie vzbudzovať pochybnosti o tom, čo tým zamestnanec so zamestnávateľom chceli dohodnúť. Ako deň nástupu do práce môže byť dohodnutý aj deň pracovného pokoja.

  1. Mzdové podmienky, ak nie sú dohodnuté v kolektívnej zmluve:

    Mzdové podmienky sú špecifickou obsahovou náležitosťou pracovnej zmluvy, nakoľko sú v pracovnej zmluve obsiahnuté za predpokladu, že túto skutočnosť neupravuje kolektívna zmluva. Dôležité je, že zamestnávateľ si so zamestnancom nemôže dohodnúť nižšiu základnú zložku mzdy, ako ponúkol zamestnancovi v rámci ponuky zamestnania.

Okrem podstatných náležitostí môže pracovná zmluva obsahovať aj ďalšie pravidelné obsahové náležitosti, ktoré sú obsiahnuté v § 43 ods. 2 Zákonníka práce a sú nimi výplatné termíny, pracovný čas, výmera dovolenky či dĺžka výpovednej doby.

Dúfame, že Vás príspevok na tému Pracovná zmluva a jej podstatné náležitosti zaujal, a že sme Vám poskytli užitočné informácie, a v prípade, ak potrebujete spoľahlivé a kvalitné právne zastúpenie, nás neváhajte kontaktovať na emailovej adrese pravnesluzby@4justice.sk.