Blog

Obchodné tajomstvo

V dnešnom blogu si priblížime pojem obchodného tajomstva a ako sa brániť, keď dôjde k jeho porušeniu.

Slovenský právny poriadok upravuje definíciu obchodného tajomstva v Obchodnom zákonníku nasledovne:

„Obchodné tajomstvo tvoria všetky skutočnosti obchodnej, výrobnej alebo technickej povahy súvisiace s podnikom, ktoré majú skutočnú alebo aspoň potenciálnu materiálnu alebo nemateriálnu hodnotu, nie sú v príslušných obchodných kruhoch bežne dostupné, majú byť podľa vôle majiteľa obchodného tajomstva utajené a majiteľ obchodného tajomstva zodpovedajúcim spôsobom ich utajenie zabezpečuje.“

Definíciu nájdeme aj v európskom práve, a to konkrétne v smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/943 z 8. júna 2016 o ochrane nesprístupneného know-how a obchodných informácií a to, že:

 „Obchodné tajomstvo sú informácie, ktoré spĺňajú všetky tieto požiadavky: a) sú tajné v tom zmysle, že nie sú ako celok alebo pri presnom usporiadaní a spojení ich častí všeobecne známe alebo bežne prístupné osobám v kruhoch, ktoré sa dotknutým druhom informácií bežne zaoberajú; b) majú obchodnú hodnotu, pretože sú tajné; c) osoba, ktorá s týmito informáciami oprávnene nakladá, uskutočnila za daných okolností primerané kroky, aby ich udržala v tajnosti.“

Dôležitými podmienkami, ktoré musí obchodné tajomstvo spĺňať sú:

 • informácie, ktoré majú byť obchodným tajomstvom, musia byť v súlade s právnym poriadkom a nesmú odporovať dobrým mravom,
 • materiálna alebo nemateriálna hodnota musí existovať alebo musí existovať aspoň jej predpoklad do budúcna,
 • vôľa majiteľa obchodného tajomstva musí  byť vyjadrená formálnym spôsobom, čiže v určitej písomnej forme napríklad ako interná smernica.

Ako sa brániť pri porušení obchodného tajomstva?

Porušenie obchodného tajomstva spočíva v jeho neoprávnenom získaní, využití alebo sprístupnení obchodného tajomstva. Prostredníctvom právnych prostriedkov, ktoré si vysvetlíme nižšie, sa môže poškodený domáhať peňažnej náhrady, zničenia veci či
stiahnutia tovaru porušujúceho právo k obchodnému tajomstvu z trhu, ak týmto opatrením nedôjde k narušeniu ochrany obchodného tajomstva.

 • Neodkladné opatrenie
  • neodkladným opatrením môže súd rušiteľovi obchodného tajomstva napr. zakázať rozširovať obchodné tajomstvo, vyrábať tovar porušujúci právo k obchodnému tajomstvu či zakázať vývoz/dovoz tovaru porušujúci právo k obchodnému tajomstvu.
 • Nápravné opatrenia
  • pod nápravným opatrením v súvislosti s obchodným tajomstvom môžeme rozumieť peňažnú náhradu alebo zničenie tovaru porušujúceho právo k obchodnému tajomstvu.
 • Zverejňovanie súdnych rozhodnutí
  • znamená zverejnenie súdneho rozhodnutia, v ktorom bolo vyslovené porušenie obchodného tajomstva.

Veľmi radi Vám s právnymi prostriedkami pri porušení obchodného tajomstva pomôžeme ????.

Dúfame, že sme Vám priniesli užitočné informácie o obchodnom tajomstve. V prípade potreby využitia právnych služieb nás neváhajte kontaktovať na pravnesluzby@4justice.sk.