Blog

Čo je to zádržné právo?

Poznáte inštitút zádržného práva? Aký je rozdiel medzi záložným právom a zádržným právom? Viete, ako sa zádržné právo hodnotí v konkurze alebo v dražbe? Na tieto a mnohé iné otázky Vám odpovieme v nasledujúcom blogu.

Zádržné právo inak nazývané aj retenčné právo patrí medzi zabezpečovacie inštitúty. Zádržné právo vzniká jednostranným prejavom vôle veriteľa, ktorý vezme do svojej držby hnuteľnú vec, ktorú je povinný vrátiť po uhradení svojej pohľadávky. Tento inštitút má praktický význam v rôznych zmluvných vzťahoch, napríklad pri výpožičke, zmluve o dielo či úschove, kde veriteľ – osoba, poskytujúca napríklad pôžičku dlžníkovi, môže u seba oprávnene zadržať hnuteľnú vec  na zabezpečenie svojej pohľadávky s príslušenstvom – príslušenstvom pohľadávky sa rozumejú úroky, náklady z uplatnenia, poplatok z omeškania,  úroky z omeškania. Peňažná pohľadávka nemusí existovať v momente odovzdania veci druhej strane, ale môže vzniknúť až následne, alebo môže byť postúpená veriteľovi treťou stranou.

Zádržné právo sa zdá byť podobné záložnému právu, je však odlišné nasledujúcimi podmienkami, ktoré musia byť splnené, aby veriteľ mohol oprávnene zadržať vec:

  • Predmetom zádržného práva musí byť hnuteľná vec – nemožno zadržať nehnuteľnú vec alebo pohľadávku.
  • Zádržné právo nemôže zabezpečovať všetky pohľadávky, ale iba splatné pohľadávky – pohľadávka musí byť peňažná a musí byť splatná v momente, keď vznikne veriteľovi povinnosť vydať vec.
  • Zádržné právo nevzniká zmluvou, ale zadržaním veci, resp. v osobitných prípadoch zo zákona.
  • Veriteľ má vec v oprávnenej držbe – na základe určitého titulu, nie teda svojvoľne alebo ľstivo.
  • Zádržné právo nemá uhradzovaciu funkciu – veriteľ zadržiavanú vec nesmie sám predať a uspokojiť svoju pohľadávku z predaja.

Čo so zádržným právom počas konkurzu či dobrovoľnej dražby?

Podľa zákona o dobrovoľných dražbách, veci na ktoré bolo uplatnené zádržné právo, nemôžu byť predmetom dobrovoľnej dražby.

Po začatí konkurzného konania veriteľ nemôže pokračovať v zadržovaní veci úpadcu na základe zádržného práva uplatneného pred začatím konkurzného konania a je povinný vec vydať do konkurznej podstaty, nakoľko výkon zabezpečovacieho práva nie je po začatí konkurzného konania možný. Veriteľ bude mať však vo vzťahu k vydanej veci postavenie zabezpečeného veriteľa a bude mať právo na prednostné uspokojenie v rámci konkurzu.

Zákon o konkurze a reštrukturalizácii uprednostňuje veriteľov s časovo skorším zabezpečovacím právom bez ohľadu na jeho druh.

Ak dôjde k vyhláseniu konkurzu na zádržného veriteľa, vec zadržovaná veriteľom, teda úpadcom, bude zapísaná do konkurznej podstaty v súpise majetku s poznámkou. Ak je sporné, či majetok patrí do podstaty, zapíše sa do súpisu podstaty s poznámkou o nárokoch uplatnených inými osobami alebo s poznámkou o iných dôvodoch, ktoré spochybňujú zaradenie majetku do súpisu. Pri spornom zápise správca v súpise poznamená dôvody sporného zápisu a uvedie osobu, v ktorej prospech pochybnosti sporného zápisu svedčia. Dlžník má teda v tomto prípade 3 možnosti:

  • Splatiť svoju pohľadávku na konkurzný účet správcovi konkurznej podstaty,
  • Domáhať sa vylúčenia dotknutého majetku zo súpisu majetku v zmysle § 78 zákona o konkurze a reštrukturalizácii vylučovacou žalobou,
  • Dlžník nechá majetok v súpise konkurznej podstaty a vec bude následne riadne speňažovaná.

Dúfame, že sme vám vaše otázky týkajúce zádržného práva objasnili a v prípade, ak by ste potrebovali využiť právne služby, neváhajte nás kontaktovať na: pravnesluzby@4justice.sk.